Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27136
Title: Sanat eseri eleştirisi yoluyla kültürlerarasi etkileşim: çok kültürlülüğü anlama
Other Titles: Interaction between cultures via art review: understanding multiculturalism
Authors: Mamur, Nuray
Keywords: Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel Kültür, Sanat Eseri Eleştirisi, Kültürlerarası Etkileşim, Çok kültürlü eğitim
Issue Date: 2012
Publisher: International Journal of Human Science
Abstract: Özet Günümüzde, çağdaş toplumlar eğitimden, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içersinde olmalarını ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmelerini beklemektedir. Bir kültür eğitimi olan sanat eğitimi de bu sorumluluğu yapısı itibariyle taşımakta ve sanat eserleri ya da görseller üzerinden yapılan eleştirel çalışmalara kültürün geniş bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olan bir unsur olarak bakmaktadır. Bu noktada, bireyin farklı kültürlere ait görsel imgeleri nasıl yorumladığı, verilen mesajları, göstergeleri nasıl anlamlandırdığı önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı kültürlerin öğrenilmesinde sanat eseri incelemelerinin önemini vurgulamak ve bunların kültürlerarası ve çok kültürlü eğitim üzerine etkilerini değerlendirmektir. Araştırma 2010-2011 öğretim yılında bir ortaöğretim kurumunda yürütülmüştür. Üç haftadan oluşan uygulama sürecinde toplam 12 öğrenci ve 1 öğretmen ile çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan eser inceleme yazıları ve görüşme formları yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, öğrenciler sanat eserleriüzerinden insanların kültürel yaşam biçimlerini irdelemişler ve coğrafi faktörlerin, iklimin, dinin toplumsal ve kültürel yapıyı farklılaştırmada etkisini ortaya koymuşlardır. Öğrenciler farklı kültürlerin sanatını incelemeyi deneyimlerini zenginleştirebilecekleri bir yol olarak değerlendirmişlerdir. Bu yolla kendi kültürel değerlerini de anlama ve anlamlandırma yönünden sorgulamışlardır. Sanatsal ve kültürel incelemeler yoluyla yaşanan deneyimler konunun öğrenciler tarafından içselleştirilmesi açısından yararlı olmuştur. Abstract Today, modern societies have different expectations from education. An educated individual is expected to interact with different cultural groups and develop positive attitudes in those interactions. Art education- as known as a branch of cultural education- is aware of that responsibility. It evaluates the reviews towards works of art or visuals as a component that helps to understand culture in detail. At this point, how an individual comments on) are quite important. The purpose of the study is to emphasize the importance of examining works of art and evaluate their effects between cultures and on multi cultural education. The study was conducted at an elementary school in 2010-2011 education period. During three weeks practice, 12 students and a teacher had participated in the study. In this qualitative study data was gathered through articles that involves open ended questions and interview forms. The data was analyzed by using content analysis. At the end of the study, students have examined cultural life styles by using Works of art and have stated the differentiation capability of geographic factors climate, and religion in terms of cultural structure. Examining the art of different cultures has been considered as animportant factor that has great contributions to their experience. Through these methods, they have questioned their cultural values in terms of understanding and interpreting. Experiences gained via artistic and cultural studies have been effective in terms of internalizing the topic.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27136
ISSN: 1303-5134
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çokkültürlülük-İnsan Bilimleri dergisi.pdfMakale dosyası397.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.