Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2726
Title: Nazım Payam'ın şiirleri üzerine bir araştırma inceleme
Other Titles: A research review on the poems of Nazım Payam
Authors: Karakuyu Erdede, Aylin
Advisors: İsmail Çetişli
Keywords: Nazım Payam
Şiir
Muhteva
Yapı
Üslup
Abstract: Nazım Payam'ın şiiri üzerine bir araştırma ve inceleme olan bu çalışmada şairin hayatı ortaya konmuş, şiirleri değerlendirilmiştir. Tezimizin amacı; Nazım Payam'ın biyografisini ve şiirlerini bütün yönleriyle araştırıp inceleyerek çözümlemekti. Nazım Payam üzerine yapmış olduğumuz bu araştırma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde şairin hayatını, hususi ve edebi hayatı olmak üzere iki alt başlık altında ortaya koyduk. İkinci bölümde hususi ve edebi hayatının eserlerine muhteva bakımından nasıl yansıdığını inceleyip şiirlerinin içeriğini ferdî ve sosyal konu ve temalar olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirdik. Metin merkezli incelememizin üçüncü bölümünde Nazım Payam'ın şiirlerini yapı bakımından inceledik. Yapıyı oluşturan unsurları ise nazım şekli, nazım birimi, vezin, kafiye ve redif üzerinden değerlendirdik. Son ana bölümde şairin dil ve üslubu üzerinde durup bunları iki alt başlık altında irdeledik. Şairin manzum metinlerinin dil özelliklerini; şiir dilini kavrayış biçimi, söz serveti, kullandığı sözcüklerin değişimi, mısra ve cümle yapısı açısından incelerken üslubunu liriklik, kapalılık, imge, ironiklik, ahenklilik, yalınlık ve benzetmeler açısından irdeleyerek şahsiliğini belirledik. Çalışmamızın neticesinde yakın dönem şairlerimizden olan Nazım Payam ve şiirini, bütün özellikleriyle ortaya koymaya; böylece yakın dönem Türk şiirinin bir sanatkârını edebiyat kamuoyuna tanıtmaya çalıştık. Anahtar kelimeler: Nazım Payam, şiir, muhteva, yapı, üslup,
In this study, we have evaluated Nazım Payam's poems by giving information about his life and by doing all the necessary researches and reviews on the poet and his poetry. The aim of our thesis is to analyse Nazım Payam's biographies and his poems by researching and reviewing in all aspects. This review we have done on Nazım Payam consists of four main chapters. In the first chapter, we have set forth the poet's life in two subheadings as private and literary life. In the second part, we have reviewed how his private and literary life influenced his works in terms of contents and have evaluated it in two main headings as individual and social topics and themes. In the third chapter of our text based study, we have studied Nazım Payam's poems in terms of structure. We have evaluated the elements of structure according to verse form, poetry unit, meter and rhyme. In the last main chapter, we have highlighted the poet's language and style and studied them in two subheadings. While we review his poetic texts in terms of language features, his grasp of poetic language, vocabulary, changing of the words he uses, structure of lines and sentences, we pinpoint his individuality by studying in terms of lyricism, using long vowels, image, being ironic, harmoniousness, simplicity and metaphors. As a result of our study, in addition to putting forth all the features of Nazım Payam, one of the Republican era poets, and his poetry, we have shed light on a corner of recent period of Turkish poetry. Keywords: Nazım Payam, poetry, content, structure, style
URI: https://hdl.handle.net/11499/2726
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aylin Erdede Karakuyu.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

8,714
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.