Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2746
Title: Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin karara katılma düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of anatolian high school teachers' level of participation in decision
Authors: Ramazan Baştürk
Turgut, Başak
Keywords: Anadolu Lisesi Öğretmeni
Karar Verme
Karara Katılma
Anatolian High School Teacher
Decision making
Participation in decision
Issue Date: 2010
Abstract: Bu çalışmada anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin okullarda alınan kararlara katılma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu öğretmenlerin, karara katılma düzeylerinin, cinsiyetlerine, yaşlarına, hizmet sürelerine, branşlarına, sendikalılık durumlarına, yönetim deneyimlerine, mezun oldukları fakülte türüne ve görev yapmakta oldukları okul türüne göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009?2010 eğitim öğretim yılında Denizli ili, merkez ilçesindeki anadolu liselerinde görev yapan 523 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise ilgili öğretmenlerden ?basit tesadüfî örnekleme yöntemi? ile seçilen 211 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 27 sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve veri analizi ?SPSS 15,0? paket programı ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, öğretimsel kararlara ?Çoğu zaman?, yönetimsel kararlara ise ?Ara sıra? düzeyinde katıldıkları görüşündedir. Öğretmenlerin karara katılma düzeylerine ilişkin görüşlerinde; cinsiyet, branş, sendikalılık durumu ve mezun oldukları fakülte değişkenlerine göre anlamlı bir fark yoktur. Ancak; yaş, hizmet süresi, yönetim deneyimi ve görev yapmakta oldukları okul türü değişkenlerine göre anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Anadolu Lisesi Öğretmeni, Karar Verme, Karara Katılma
In this study, determining Anatolian High School teachers? levels of participation in the decisions taken in schools is aimed. At the same time whether those teachers? levels of participation in decisions vary or not according to the gender, age, length of service, branch, unionism status, management experience, type of graduated faculty, serving school type is tried to be determined. 523 teachers who serve in Anatolian High Schools in the province of Denizli in the district of ?Merkez?, in 2009?2010 academic year form the scope of this research. 211 teachers who are chosen with ?simple random sampling method? form the sample of this research. A questionnaire consisting 27 questions was used as data collection tool and data analysis was performed with ?SPSS 15,0? package program. According to research results; The teachers have the opinion of that they participate in educational decisions? usually?;but administrative decisions ?occasionally?. There isn?t a significant difference in the opinions of the levels of teachers? participation in decision by gender, branch, unionism status type of graduated faculty variables. However, a significant difference is seen according to age, length of service, management experience and serving school type variables . Key words: Anatolian High School Teacher, decision making, participation in decision
URI: https://hdl.handle.net/11499/2746
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Başak Turgut.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.