Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27553
Title: İmalat işletmelerinin inovasyon kapasitesi: Denizli ili örneği
Other Titles: Innovatıon capacıty of manufacturıng enterprıses: The sample of Denizli provınce
Authors: Tüken, Hatice
Advisors: Savaş, Halil
Keywords: Innovation
Innovation Management
Innovation Capacity
İnovasyon
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon Kapasitesi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İşletmelerin günümüz dünyasında rakiplerinin önüne geçebilmeleri ve diğerlerinden farklı özelliklere sahip olabilmeleri inovasyonla mümkün olmaktadır. Bir işletmenin inovasyon yapabilme yeteneği diğer bir ifade ile inovasyon kapasitesi, işletmenin sahip olduğu stratejilerin uygulanmasında ve elde ettiği rekabet avantajının sürdürebilir olması hususunda oldukça önemlidir. İnovasyon kapasitesi işletmelerin sahip olduğu önemli ve özel bir varlıktır. İncelenen birçok kaynaktan elde edilen bilgilere göre; inovasyon ve inovasyon kapasitesi kavramları, işletmelere rekabet ortamında çok çeşitli avantajlar sağlayan anahtar unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, işletmeler açısından inovasyonun ve inovasyon kapasitesinin önemini vurgulamak ve piyasada aktif olarak faaliyet gösteren imalat işletmelerinin inovasyon kapasitesini belirlemektir. Bu çalışma Denizli ilinde faaliyette bulunan imalat işletmelerinin inovasyon kapasiteleri üzerine yapılan araştırmayı içermektedir. Araştırmada literatür taraması ve Denizli’de bulunan kuruluşlar ile bilgi alışverişi neticesinde oluşturulan anket çalışması ile Denizli ili Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde faaliyette bulunan 55 imalat işletmesinden veriler elde edilmiş ve analizlere tabi tutulmuştur. İlk olarak SPSS 21.0 paket programı ile bu verilerin güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Demografik özelliklere göre elde edilen veriler ve anket çalışmasında ulaşılan cevaplar ayrı ayrı incelenmiştir. Daha sonra imalat işletmelerinin inovasyon kapasitesi bileşenlerinin aralarındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı ve ne yönde olduğunu tespit etmek amacıyla Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz çalışmasının ardından hipotezlerin test edilmesi için Kruskall-Wallis ve Man Whitney U testleri uygulanmıştır. Hipotez testlerinin sonucuna göre; “İmalat işletmelerinin inovasyon kapasitesi bileşenleri ile imalat işletmelerinin faaliyet alanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi reddedilmiş, “İmalat işletmelerinin inovasyon kapasitesi bileşenleri ile imalat işletmelerinde istihdam edilen personel sayıları arasında anlamlı bir farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
In today's world, it is the innovation which makes it possible for businesses to be ahead of their competitors and to have different characteristics from other competitors. The ability of a business to innovate, in other words the innovation capacity, is crucial for the implementation of the strategies the business owned and the sustainability of the advantage of competing. Innovation capacity is an important and special asset that businesses have. According to the obtained information from various investigated resources; the concepts of innovation and innovation capacity are emerging as key elements that provide a variety of advantages for businesses in the competitive environment. The main objective of this study is to emphasize the importance of innovation and innovation capacity in terms of businesses and to determine the innovation capacity of manufacturing business active in the market. This study includes the research conducted on the innovation capacities of the manufacturing businesses in the Denizli province. A literature review was conducted and information was exchanged with organizations in Denizli for this study. With the survey study, data were obtained and analyzed on 55 manufacturing businesses in the Pamukkale, Merkezefendi and Honaz districts. Firstly, the analysis of reliability and validity of these data were completed with the SPSS 21.0 package program. The data which are obtained on the basis of demographic characteristics and the responses obtained from the questionnaire study were examined individually. Then, a Spearman correlation analysis was conducted to determine whether the relationship between the components of the innovation capacity of the manufacturing business is meaningful or not and also define the direction of this relationship. Following the analysis step the Kruskal-Wallis and Man Whitney U tests were applied to test the hypotheses. According to results of the hypothesis tests; the hypothesis of "There is a meaningful difference between the components of innovation capacity of manufacturing businesses and operating fields of manufacturing business." has been rejected and the hypothesis of "there is a meaningful difference between the components of innovation capacity of manufacturing businesses and the number of personnel employed in manufacturing businesses" has been accepted.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27553
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Tüken.pdf
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
hatice tüken.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

152
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.