Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27563
Title: İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler [Article]
Other Titles: The Relationships between Organizational Structure and Organizational Health in Primary Schools [Article]
Authors: Ordu, Aydan
Tanrıöğen, Abdurrahman
Keywords: eğitim yönetimi
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla, ilköğretim okullarının yapısal özellikleri ile örgüt sağlığı ve boyutları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan ve oranlı küme örneklemi yoluyla seçilen 431 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yapısal Özellikler Ölçeği” ve Akbaba (1997) tarafından geliştirilen “Örgüt Sağlığı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Sperman’s rho korelasyon testleri ve lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, karmaşıklık ve formalleşme özellikleri örgüt sağlığı ile pozitif yönde, merkezileşme ise negatif yönde ilişkili çıkmıştır. Bir diğer sonuca göre, öğretmenlerin okullarındaki karmaşıklık ve formalleşme özelliklerine ilişkin algıları, okullarını sağlıklı ya da sağlıksız olarak algılamalarında etkilidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27563
ISSN: 1301-0085
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paü efd 2013 tezden.pdf169.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.