Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2787
Title: 21. yüzyılda muhasebe mesleğinin vizyonu
Other Titles: Profession of accounting?s vision in the 21. century
Authors: Kurtcebe, Emin
Advisors: Muhsin Çelik
Keywords: Muhasebe
Muhasebe Mesleği
Finansal Tablolar
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
Basel Uzlaşıları
Accounting
Profession of Accounting
Financial Statements
International Accounting Standarts
International Financial Reporting Standarts
Basel
Abstract: Muhasebe, bir sosyal bilim ve dolaylı olarak muhasebe mesleği de bir sosyal meslektir. Sosyal yapının gereklerine bağlı olarak muhasebe bilimi, muhasebecilik mesleği değişmekte ve gelişmektedir. Globalleşen dünyada, globalleşen muhasebe ve denetim standartları neticesinde, aynı ekonomik dili kullanma zorunluluğu doğmuştur. Küreselleşme ve artan uluslararası ticaret hacmiyle birlikte, çokuluslu şirketlerin artması; muhasebe mesleğinin ortak standartlarla yapılması mecburiyetini getirmiştir. Küreselleşme, muhasebe sistemini ve muhasebe mesleğini doğrudan ve önemli ölçüde etkilemiş, şirketlerin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası ticaret içerisinde yer almalarını sağlamış, Uluslararası Muhasebe Standartları oluşturulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Ortak muhasebe standartlarının kullanımı, mali tablo hazırlayıcıları ve kullanıcıları için ortak bir muhasebe dilini oluşturmuştur. Bu tez çalışmasında, küresel dünya düzeni içerisinde, Türk Muhasebe Mesleğinin vizyonu ve misyonu temasını işlenmiş, 21. yüzyılın karakteristik özellikleri aktarılmış ve Türkiye'de mesleğin bulunduğu pozisyon değerlendirilerek, muhasebe mesleğinin icrasının ve statüsünün, arzu edilen düzeye çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Mesleği, Finansal Tablolar, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Basel Uzlaşıları
Accounting is a social science; so that profession of accounting is a social work also. Accounting science and profession are changing and improving with needs of social structure. At global world, an obligation appears about use of common economic language, the result of global accounting and audit standarts. With globalasition and rising international trade volume, increasing the amount of multinational companies bring to necessity of doing accounting with common standarts. Globalization is effected the accounting system and profession directly and significantly, it provide to place for companies in international trade. And also globalization has marked the necessity of composing International Accounting Standards. Using of common accounting standards has composed a common accounting language for preparatories and users of the financial tables. In this thesis, the vision and mission of Turkish Profession of Accounting at global world is analyzed and the characteristics of 21. Century is presented. The purposes and targets are displayed for reach to desirable level performance and statue of accounting with evaluating the position of profession in Turkey. Keywords: Accounting, Profession of Accounting, Financial Statements, International Accounting Standarts, International Financial Reporting Standarts, Basel
URI: https://hdl.handle.net/11499/2787
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emin Kurtcebe.pdf991.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.