Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİsmet Parlak-
dc.contributor.authorKaftan, Erdem-
dc.date.accessioned2018-05-09T08:30:19Z
dc.date.available2018-05-09T08:30:19Z
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2797-
dc.description.abstractBu çalışmada, insanoğlunun tarih boyunca birlikte ve barış içinde yaşamanın yollarından biri olarak kurgulayıp oluşturduğu yurttaşlık kurumunun, küreselleşen kapitalist ekonomik örgütlenme doğrultusunda kimliklere bölünerek, ekonomi-politik gücünü kaybettiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Sosyo-politik bir kimlik olarak ortaya çıkan yurttaş kimliği, kitle ve iktidar ilişkileri doğrultusunda günümüze kadar farklı şekillerde kendini göstermiştir. Antik Yunan'da bir kentin sınırlarından başlayarak modern çağda ulus-devlet genişliğine ulaşan yurttaşlık kurumu, günümüzün küreselleşen dünyasında kendini bir yol ayrımında bulmuştur; farklılıkların bir araya gelerek oluşturdukları çokkültürlü yurttaşlık ya da farklılıkların ayrıştırdığı kimlik bunalımındaki bir yurttaş(lık). Bu amaçla ilk bölümde, yurttaşlığın tarihsel gelişimi anlatılmaya çalışıldıktan sonra, ikinci bölümde modern ulus-devletin kurucu gücü olan kapitalist sistem irdelenmiştir. Modern yurttaşlık ve kapitalizm ilişkisinin ortaya konulmaya çalışıldığı ikinci bölümde, Fordist/endüstriyel üretimin nasıl tek kimlikli ulus yurttaşlığını inşa ettiği ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ilk olarak kapitalizmin küreselleşerek ulusal pazarların sınırlarının dışına taşmasının ulus-devletler üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Küreselleşen dünyada ulus-devletlerin zayıflamasıyla ulusal formlarından sıyrılan yurttaşların, yeni aidiyetler ve kimlikler inşa etme süreci çokkültürcülük politikaları doğrultusunda ele alınmaya çalışılmıştır. Son olarak da kapitalizmin küreselleşmesi ile yurttaşlığın yerelleşmesi arasındaki ilişki sorgulanarak, post-modern yurttaşlık olgusunun kapalı cemaatler yaratarak, küresel kapitalist sistemin sürekliliğini sağladığı açıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is revealed that the citizenship institution that human beings formed as a way of living together in peace throughout history; lost economical- politics power by being divided into identities in accordance with globalising capitalist economical organization. Citizen identity that emerging as a socio-political identity, distinguished in different ways until today in accordance with mass and power relationships. Citizenship institution that started from borders of a city in Ancient Greek and reached the largeness of a nation state in modern age, found itself in a turnout today?s globalising world; the multicultural citizenship created by differences that comes together or a citizen(ship) in an identity crisis separated by differences. Therefore, in the first section, the historical development of citizenship is discussed. In the second section, the capitalist system that is the striking power of the modern nation state is studied and the relationship between modern citizenship and capitalism is revealed and also it is questioned that how Fordist/industrial production built the single identity nation citizenship. In the third section, the effect of capitalism that overflows the national markets by being globalized on the nation states is emphasized. It is is emphasized that the process of forming new identity and belonging of citizens that get free of their national forms, based on weakening nation states in the globolized World according to multiculturalism politics. And finally the relationship between the globalisation of the capitalism and the localization of the citizenship wasquestioned and it is highlighted that the fact of post-modern citizenship secured the continuity of the global capitalist system by creating closed communities.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYurttaşen_US
dc.subjectKapitalizmen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectÇokkültürcülüken_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectCitizenen_US
dc.subjectCapitalismen_US
dc.subjectGlobalisationen_US
dc.subjectMulticulturalismen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.titleKüresel kapitalizmin sonucu : Çok kültürlü yurttaşlık mı, kültürel kimliklerle bölünmüş yurttaş mıen_US
dc.title.alternativeThe result of the global capitalism : Multicultural citizenship or the citizen separated by cultural identitiesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid41359-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid322416en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erdem Kaftan.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

220
checked on May 27, 2024

Download(s)

144
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.