Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27982
Title: Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile çocukların gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Examination of the relationships between quality of preschool education institutions and developmental levels of children
Authors: Canbeldek, Merve
Işıkoglu Erdoğan, Nesrin
Keywords: Okul öncesi eğitimi
kurum kalitesi
yapısal kalite
işlevsel kalite
çocuk gelişimsel sonuçları
early childhood education
insitution quality
structural qualities
process qualities
child development outcomes
Publisher: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Source: Canbeldek, M., & Işıkoğlu Erdoğan, N. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile çocukların gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 792–809
Abstract: Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarının kaliteleri ile bu kurumlara devam eden beş-altı yaş çocuklarının dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, özbakım-sosyal gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini 55 okul öncesi eğitimi sınıfı ve bu sınıflardaki 846 çocuk ve 55 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların gelişim düzeyleri "Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)" ve sınıfların kaliteleri "Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECER)" ve "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yapısal Kalitesi İçin Bilgi Formu" aracılığı ile ölçülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde kurum kaliteleri ile çocukların gelişimleri arasındaki ilişki Spearman's Korelasyon analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, okul öncesi eğitim kurumlarının kalite düzeyleri ile çocukların gelişimsel sonuçları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
The purpose of this study is to determine the correlation between quality of preschool education institutions and the language-cognitive, fine motor, gross motor, self-care and social development levels of five-six-year-old children attending these institutions. The sample of the study consisted of 55 preschool education classes and 846 children attending these classes and 55 teachers working in these classes. While the developmental levels of the children participating in the study were measured by using "Ankara Development Screening Inventory (ADSI)", qualities of classrooms were measured by using "Early Childhood Environment Rating Scale (ECER)" and "Information Form for Preschool Educational Institution Structural Quality". The relationship between the quality of institutions and the development of children was analyzed by using Spearman’s Correlation analysis technique for the analysis of data. According to the findings of the study, positively significant correlations were found between the quality levels of preschool educational institutions and the developmental levels of children.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27982
ISSN: 2148-4929
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite ile gelişim ilişkisinin incelenmesi.pdfMakale459.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 27, 2024

Download(s)

32
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.