Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2834
Title: İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sosyal bilgiler dersindeki başarıları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between 6th and 7th grade primary school student's learning styles and achievement in social studies course
Authors: Osman Gümüşçü
Bengiç, Gizem
Keywords: Öğrenme stili
Başarı
Sosyal bilgiler
İlkögretim
Learning style
Achievement
Social studies
Elementary education
Issue Date: Jul-2008
Abstract: Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek ve bu stiller ile sosyal bilgiler dersindeki başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma, 2006-2007 eğitim öğretim yılında Denizli ve Ağrı il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğrenim gören tüm 6. ve 7. sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 1120 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verileri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Algısal Öğrenme Stili Tercih Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Çoklu regresyon, ANOVA, Post Hoc, Tukey, LSD, ve korelasyon testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin asıl öğrenme stili tercihlerini kinestetik, işitsel ve dokunsal öğrenme stillerinin oluşturduğu; ikinci derecede öğrenme stili tercihlerini grupla, görsel ve bireysel öğrenme stillerinin oluşturduğu, öğrencilerin olumsuz öğrenme stillerinin ise bulunmadığı görülmüştür. Denizli ile Ağrı il merkezindeki öğrencilerin öğrenme stili tercihleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin öğrenme stilleri ile cinsiyetleri, öğrenme stilleri ile anne-babalarının eğitim düzeyleri, öğrenme stilleri ile ailelerinin sosyo-ekonomik durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmanın diğer bulgularına göre, öğrencilerin öğrenme stilleri ile sosyal bilgiler dersindeki başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve öğrencilerin öğrenme stillerinin sosyal bilgiler dersindeki başarılarını öngörebilmede anlamlı bir değişken olduğu, başka bir ifadeyle öğrencilerin öğrenme stillerinin sosyal bilgiler dersindeki başarılarını anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre araştırmacı tarafından bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Öğrenme stili, başarı, sosyal bigiler, ilköğretim
The purpose of this study is to determine the 6th and 7th grade primary school students? learning styles and to investigate the relationship of these learning styles with their achievement in the social studies course. This study was carried out with a total number of 1120 students, consisting of the 6th and 7th grade students attending state primary schools in the province center of Denizli and Ağrı cities, during the academic year of 2006-2007. The personal information form and Perceptual Learning Style Preference Survey were used to collect the data. The data were analyzed using the techniques of Multiple Regression, ANOVA, Post Hoc, Tukey and LSD Test. According to the results; students? major learning style preferences consist of kinaesthetic, auditory and tactile learning styles; students? minor learning style preferences consist of group, visual and individual learning styles. There is no negligible learning style preferences of students. There is a significant difference between students? learning style preferences in the province center of Denizli and Ağrı cities. There is a significant difference between students? learning style and their gender, parents? education, their families? socio economic status. According to the other findings, there is a significant relationship between students? learning style and their achievement in the social studies course. It was found that students? learning styles are significant predictors of their achievement in the social studies course. In other words, students? learning styles effect their achievement in the social studies course significantly. Some recommendations were given by the researcher in terms of the results. Key words: Learning style, achievement, social studies, elementary education
URI: https://hdl.handle.net/11499/2834
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gizem Bengiç.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.