Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2881
Title: Örgütsel iletişim açısından örgüt kültürü ve bir araştırma
Other Titles: Organizational culture in terms of organizational communication
Authors: Aydın Dincer, Utkun Hicran
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: İletişim
Örgütsel İletişim
Kültür
Örgüt Kültürü
Communication
Organizational communication
Culture
Organizational culture
Abstract: Örgütsel iletişim açısından örgüt kültürünün incelendiği bu çalışmada örgütsel iletişim ile örgüt kültürü arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde iletişim, ikinci bölümde kültür kavramları incelenmiş, kavramların birbiri ile olan ilişkisi açıklandıktan sonra üçüncü bölümde yer alan bir araştırmayla örgütsel iletişim ile örgüt kültürü arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığı, yönü ve düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. İki farklı işletmede, çalışan algıları dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen verilerle örgütsel iletişim ve örgüt kültürü arasında anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanlar açısından örgütsel farklılıkların örgütsel iletişimin algılanışında etkili, örgüt kültürünün algılanışında ise etkili olmadığı görülmüştür. Çalışmanın son bölümünde araştırma sonuçları açıklanarak işletmelere önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the relationship between organizational culture and organizational communication is tried to be explained in terms of organizational communication. For this purpose, in the first section the concept of communication and in the second section the concept of culture are investigated. After explaining the relationship between these concepts, whether this relationship is meaningful, the direction and the level of this relationship is determined with a research which takes a place in the third section. It is determined with the data obtained from research that takes into account the perceptions of employees there is a meaningful and high level relationship between communication and culture. In addition, in terms of the employees, organizational differences are effective in the perception of organizational communication, but they are not effective in the perception of organizational culture. In the last part of the study, some suggestions are given to organizations by explaining the results of research.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2881
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hicran Utkun Dincer Aydın.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 6, 2024

Download(s)

496
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.