Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2896
Title: İhracat yapan firmalarda yenilik yönetimi üzerine bir alan araştırması
Other Titles: A Study on innovation management in companies that exports
Authors: Öztürk, İlker
Advisors: Ayşe İrmiş
Keywords: Küreselleşme
Uluslararasılaşma
Yenilik
Yenilik Yönetimi
İhracat
Globalization
Internationalization
Innovation
Innovation Management
Export
Abstract: 20. yüz yılın sonlarına doğru hızını arttıran küreselleşme sürecinin etkisinde ticari yaşam giderek daha fazla uluslararasılaşmış ve ?dünya tek bir pazar? olarak görülmeye başlamıştır. Ticaretin yapısında yaşanan bu değişimin etkisinde, pazardaki rakipler çoğalırken, ürünlerde de aynılaşmalar olmuştur. Firmaların, tüketici talepleri doğrultusunda rakiplerinden ayrılması ve farklı ürünler ortaya koyabilmesi ise `yenilik' kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Yenilik, firmaların yeni veya iyileştirilmiş bir ürün, hizmet, sistem veya program geliştirmesi ve bunları etkin hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri ifade etmektedir. Yenilikler, günümüz rekabetinin yeni yüzü olarak nitelendirilmektedir. Yenilikçi faaliyetlerin firmaların geleceklerinin şekillenmesi açısından etkili olduğu düşünülürken; ülke ekonomisinin gelişmesine çeşitli katkılarından da söz edilmektedir. Bu sebeple, ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir il olan Denizli'nin yenilik potansiyeli belirlenmeye ve günümüz rekabetindeki yeri tasvir edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, üç bölümden oluşan bir tez hazırlanmıştır. Yazın çerçevesinde çeşitli kaynaklardan yararlanılarak dört bölümden oluşan bir anket formu tasarlanmıştır. Tasarlanan bu anket formu, Denizli ekonomisinin şekillendiricisi niteliğindeki ihracatçı firmalara uygulanmıştır. Anketin uygulanması esnasında mülakat ve gözlem yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular çeşitli analizlere tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, ilin, rekabetin düşük fiyat üzerinden yaşandığı fason üretim anlayışı çerçevesinde şekillenen bir sanayi yapısına sahip olduğu görülmüştür. Asırlık bir üretim geçmişi ve gelişmiş bir sanayiye sahip Denizli, günümüz rekabetinde, rakiplerine göre yenilikler açısından oldukça geride kalmıştır. Bu sebeple, ildeki sanayinin günümüz koşullarına göre uyarlanması önerilmektedir.
Towards the end of 20 Century, at the effect of globalization process that increase the speed, commercial life is more nationalized and it has started to see as ?the world is the only market?. Influenced by transformation in the structure of trade, while market competitors are increase, the products are homogeneous, too. In line of customer demands, firms? different from its rivals and putting forward different products are associated with the concept of ?innovation?. Innovation refers to firms? new or improved product; service, system or program development and all processes carried out in order to activate them. Innovations are defined as the new face of today's competition. When it is supposed to be effective in shaping firms? future of innovative activities; the various contributions to the development of the country's economy is also mentioned. For this reason, an important city our country?s economy of Denizli?s potential of innovation is tried to determined and portray where today's competitive. To this end, a thesis is prepared consisting of three parts. In the literature, a questionnaire form that consisting four sections has been designed by using variety of sources. This designed survey is applied exporters of Denizli?s economy shapers. Interview and observation methods are used during the implementation of the survey, too. The results are subjected to various analyzes and commended. As a result, it is seen that the city has a industrial structure frame of contact manufacturing that experiencing competition of low price. Denizli that has production history of century- old and a developed industry, in today?s competition, has been left behind according to competitors in terms of innovation. For this reason, the adaptation according to today?s conditions is recommended in industry of city.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2896
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlker Öztürk.pdf4.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

310
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.