Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2902
Title: Avrupa Birliğine katılım öncesi mali yardım kapsamında desteklenen yerel yönetim projeleri: Seçilmiş örnekler üzerinden bir incelenme
Other Titles: Local government projects supported within the framework of European Union?s pre-accession financial assistance: A study of selected examples
Authors: Muhammet Kösecik
Akbaş, İsmet
Keywords: AB Mali Yardımları
Adaylık Öncesi Dönem
Katılım Öncesi Mali Yardım
Çerçeve Projeler
Mikro Projeler
EU Financial Aids
Pre-Candidacy Period
Pre-Accession Financial Aids
Framework Projects
Grant Schemes
Issue Date: Jun-2008
Abstract: Avrupa Birliği, birliğin genişleme sürecini desteklemek, hem üye ülkelerin hem de aday ülkelerin ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda birlik politikalarına uyumunu desteklemek için mali yardımlarda bulunmaktadır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımlar 1964 Ankara antlaşması ile başlamıştır. Adaylık sonrası dönemde Türkiye'ye sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımlar eğitim, sağlık, kültür gibi sosyal amaçlı projelerde kullanılmakta ve bu yolla insan hakları, hukuk devleti ilkesi, demokratik standartların yükseltilmesi gibi AB'nin öncelikli konularıyla ilgili projeler desteklenmektedir. Bu bağlamda yerel yönetimlerin geliştirdiği projelere mali yardımlar yapılmaktadır. Türkiye'ye yapılan yardımlar kapsamında da yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, küçük altyapı yatırımlarına, yerel sivil inisiyatiflerin güçlendirilmesi çalışmalarına, yörelerin özelliklerine uygun ekonomik aktivitelere, işgücünün eğitimine, sosyal sorunlarla mücadeleye, yerel kültürel ve tarihsel mirasın korunmasına odaklı çok sayıda proje, belediyeler ve il özel idareleri tarafından hazırlanmış ve AB mali yardımlarından, çerçeve projeler kapsamında alt projeler olarak desteklenmiştir. AB mali yardımları ile yürütülen yerel yönetim projeleri, yerel yönetimlerin proje uygulama yeteneklerinin geliştirmekte ve yerel yönetimlerin proje odaklı çalışma yeteneklerini arttırmaktadır. Yerel yönetimler, merkezi yönetimin sağladığı gelirler ya da kendi öz kaynakları ile gerçekleştiremeyecekleri projeleri/hizmetleri AB mali yardımlarıyla gerçekleştirme fırsatı bulmaları nedeniyle alternatif bir gelir kaynağı olarak görmektedirler. Proje yürüten yerel yönetimler, genel olarak projelerin sonuçlarından memnun kalmaktadır. Proje tamamlayan yerel yönetimlerin yeni projeler hazırlama konusunda istekleri artmaktadır. Tez çalışması ile AB mali yardımlarının Türkiye'deki gelişim süreci incelenmekte, proje yürüten yerel yönetimlerin ve yürütülen projelerin genel özellikleri ortaya konmakta, yerel yönetimlerin proje hazırlama ve uygulama aşamalarında karşılaştığı sorunlar belirlenmekte, proje yürüten yerel yönetimlerin proje yürütecek kurumlara önerileri ve projelerin yürütülmesinden sorumlu ilgili birimlerden beklentileri tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir.
The European Union provides financial aids to member and candidate countries in order to support both the integration process of the Union and to ensure that member and candidate countries integrate to the Union in the economic, social and political fields. The financial aids of the EU to Turkey started with the Ankara Agreement in 1964. Financial aids provided by the EU to Turkey following the beginning of the negations are used in projects with particular aims as education, health, culture and by this way projects are supported to raise standards in terms of human rights, the principle of law and order and democracy. In this perspective, projects prepared and implemented by local government are provided with financial aids. In Turkey, through EU aids, projects of different municipalities, special provincial administrations across the country, such as projects focused on creating small scale infrastructure, strengthening local civic initiatives, local economic activities suitable to local characteristics, educating local workforce, struggling with social problems, preventing local historical and cultural heritage were prepared and received financial assistance through different framework projects. Local government projects implemented by financial aids of the EU improve abilities of local government authorities to implement projects and increase their project oriented working skills. Local government perceive financial aids of the EU as an alternative to grant of central government or their own revenues to provide services that otherwise they could have difficulty to realize. Local government authorities implementing EU supported projects are generally satisfied with results of projects outcomes. The desire of those local government authorities which completed EU funded projects increases to prepare new ones. With this thesis study, the process of development of EU financial aids in Turkey is examined, general features of local government units which implement EU funded projects and projects getting financial support from the EU are explored, problems that local government authorities encounter with during the preparation and implementation process of EU supported projects are determined, recommendations of local government authorities to those authorities which implement EU funded projects and to those units of central government being responsible for the implementation of EU aids in Turkey are determined and assessed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2902
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İsmet Akbaş .pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

32
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.