Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2916
Title: Eğitim müfettişlerince yapılan ders denetimlerinin sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of class controls of school inspectors by class counseling teachers
Authors: Ali Rıza Erdem
Eroğul, Gökhan Mehmet
Keywords: Eğitim Müfettişi
Sınıf Öğretmeni
Ders denetimi
School inspectors
Classroom Counseling
Teachers and Class Evaluation
Issue Date: Jun-2012
Abstract: Bu araştırmanın amacı Denizli ili ilköğretim okullarında çalışan sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin tutumları ve ders denetim yeterliliklerinin belirlenmesidir. ?Eğitim müfettişlerince yapılan ders denetimlerinin sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi? adlı araştırma Denizli ili merkezindeki 96 ilköğretim kurumunda görev yapan 408 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Demir (2009) tarafından geliştirilen ?İlköğretim Müfettişlerinin Ders Teftişlerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi? ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmada yer alan grupların arasındaki farklılıkların belirlenmesi için ?betimsel istatistik? , ?Kolmogorov Simirnov?, ?t testi? ve ?tek yönlü varyans analizi? tekniklerinden yararlanılmıştır. ?Eğitim müfettişlerinin ders denetiminde öğretmene ilişkin tutumları? boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin uygulanan ölçekteki görüşleri ?Katılıyorum? seviyesinde bulunmuştur. Eğitim müfettişlerinin ders denetiminde öğretmene ilişkin tutumları konusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin arasında mesleki kıdem değişkenine göre farklılıklar bulunmuştur. 10-19 yıl ve 20-29 yıl arası olan öğretmenlerin kıdem açısından eğitim müfettişlerinin tutumlarına katılma düzeylerinin 0-9 yıl arasındakilere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. ?Eğitim müfettişlerinin Ders Denetim Yeterlilikleri? boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin uygulanan ölçekteki görüşleri ?Katılıyorum? seviyesinde bulunmuştur. Eğitim müfettişlerinin ders denetim yeterlilikleri konusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, en son mezun olduğu okul ve son üç yıllık teftiş puanı ortalaması değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.
This study intends to show the adequacy of class controls held by school inspectors and attitudes of school inspectors towards the teachers by means of the opinions of class counseling teachers employed in Denizli Province. The study which is named as ?Evaluation of Class Controls of School Inspectors by Class Counseling Teachers? has been conducted in Denizli City Centre and the subjects were composed to 96 schools and 408 teachers. The research data were brought together by Demir (2009) by using the scale of ?Evaluation of Class Controls of School Inspectors by Class Counseling Teachers?. SPSS pack was administrated in the resolution of research data. Depictive Statistic, Kolmogorov Simirnov, T-Test and Variance Analysis techniques were also implemented. The responses of classroom counseling teachers all converged in the level of ?I agree? towards the attitudes of school inspectors regarding the teachers in the class controls. The study has also found out a significant difference among the opinions of classroom counseling teachers related to the attitudes of school inspectors towards the teachers on the class controls in accordance of the Professional degrees. The teachers who have worked for the periods of 10-19 years and 20-29 years approved the attitudes of school inspectors more frequently than those working for periods of 0-9 years. As for the adequacy skills of school inspectors, the subjects have indicated responses in the level of ?I agree?. No significant variation has been found out among the teacher responses in terms of gender, age, professional degree, the educational or university background, and the average of last 3 years? control points.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2916
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Gökhan Eroğul.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.