Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2921
Title: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilime ve bilimin doğasına yönelik görüşleri [Master Thesis]
Other Titles: Social sciences preservice teachers? views on science and the nature of science [Master Thesis]
Authors: Çınar, Melek
Advisors: Necla Köksal
Keywords: Bilim
Bilimsel bilgi
Bilimin doğası
Sosyal bilgiler
Öğretmen adayı
Science
Scientific knowledge
Nature of science
Social science
Preservice teacher
Abstract: Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin kavramlar hakkında neler bildiklerini ve lisans derslerinde bu konulara yer verilmesine ilişkin düşüncelerini açığa çıkarmaktır. Araştırma, 2010-2011 öğretim yılında, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının görüşlerinin sınıf düzeyleri arasında farklılık gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi amacıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarıyla çalışılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılmıştır. Karma araştırma desenlerinden eş zamanlı çeşitleme stratejisi (Concurrent Triangulation Strategy) kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşleri belirlenirken, nicel veriler anket yoluyla nitel veriler görüşme formuyla toplanmıştır Nicel verilerin analizinde SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı, nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimin, bilimsel bilginin ve bilim insanlarının özelliklerini bildikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının bilimin toplum üzerinde ve toplumun bilim üzerindeki etkilerini örneklendirebildikleri görülmektedir. Katılımcıların, bilimin doğasına yönelik bir bakış açısına sahip olduğu belirlenmiştir. Fakat bilimin doğasına ilişkin kavramları tanımlamada zorlandıklar ve bilimsel modeller, hipotezin icadı, teorinin icadı teori ve kanun arasındaki farklılıklar konularında kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilimsel bilgi, Bilimin doğası, Sosyal bilgiler, Öğretmen adayı.
The purpose of this study is to investigate the views of social sciences preservice teachers of what they know about the concepts of the nature of science and to reveal their thoughts on the provision of undergraduate courses in these subjects. This research has been conducted with the preservice teachers who are educated in Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Social Science Education during the 2010-2011 academic year. It has been studied with the first, second, third, and fourth-grade preservice teachers in order to determine the view?s of preservice teachers whether it shows differences between grade levels. In this study, mixed research model, in which qualitative and quantitative data has been utilized. Concurrent triangulation strategy of mixed research model has been used. In determining the nature of the views of social sciences preservice teachers, quantitative data have been gathered by surveys and qualitative data have been gathered by form of interview. In this research, quantitative data have been analyzed by using SPSS 17.0 statistical package program and qualitative data have been analyzed by using content analysis. According to the research results; it has been shown that preservice teachers know the science and the characteristics of scientists and the attributes of the scientific knowledge. It has been confered that preservice teachers are able to exemplify the effects of society on science and of science on society. It has been specified that the participants have a point of view about nature of science. However, they have difficulties to define the concepts of nature of science, and have misconceptions about scientific models, invention of hypothesis and theory, and the differences between theory and the law. Key words: Science, Scientific knowledge, Nature of science, Social science, Pre-service teacher.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2921
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melek Çınar .pdf3.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 6, 2024

Download(s)

174
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.