Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2967
Title: Anne-babası boşanmış ve boşanmamış lise öğrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması
Other Titles: The comparision of the trait anger and anger expression styles of the high school students with divorced and nondivorced parents
Authors: Nazmiye Çivitci
Fiyakalı, Ceren Nuran
Keywords: Lise Öğrencileri
Öfke
Öfke İfade Tarzı
Boşanma
Ergen
Anger
High school studets
Anger expression
Divorcement
Adolescent
Issue Date: Jun-2008
Abstract: Bu araştırmada anne-babası boşanmış ve boşanmamış lise öğrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ve algılanan anne-baba tutumlarına göre farklılaşıp farklaşmadığı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma grubunu, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki 19 farklı resmi liseye devam eden 454 kız ve 382 erkek olmak üzere toplam 836 öğrenci oluşturmaktadır. 836 öğrencinin 383'nün anne-babası boşanmış, 453 öğrencinin ise anne-babası boşanmamıştır. Veri toplamak amacıyla Özer (1994) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ?Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği? ve araştırmacı tarafından hazırlanan ?Kişisel Bilgi Formu? kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Varyansların homojenliği Levene Testi ile belirlenmiştir. Araştırmada hata payı .05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, anne-babası boşanmış ve boşanmamış lise öğrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzları arasında cinsiyete, sınıf düzeyine ve anne-baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir fark olmadığı ancak annebaba tutumlarına göre anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Anne-baba boşanma durumu ve anne tutum düzeyi ortak etkisinin öğrencilerin sürekli öfke ve öfke kontrol tarzlarında; anne-baba boşanma durumu ve baba tutum düzeyi ortak etkisinin ise, öğrencilerin sürekli öfke, öfke dışta ve öfke kontrol tarzlarında anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Lise Öğrencileri, Öfke, Öfke İfade Tarzı, Boşanma, Ergen
In this study, the trait anger and anger expression styles of the high school students whose parents are divorced and those of non-divorced have been comparatively searched according to sex, grade, parents? educational level and the perception of the parents?attitudes. The total number of the students surveyed in this study was 836 (454 girls , 382 boys) who attended to nineteen different official high schools in Denizli City Centrum in 2006-2007 Academic Year. The parents of 383 students in 836 were divorced whereas the parents of 453 students were not. Trait Anger and Anger Expression Scale, adapted to Turkish by ÖZER (1994) and personal information form prepared by the researcher have been used in order to gather information in this survey. MANOVA has been used in this research to analyze the collected data. Levene's test for the homogeneity of variances has also been used. According to the results, there was no meaningful difference between the trait anger and anger expression styles of the high school students whose parents were divorced and non-divorced according to sex, grade, parents? education level. However, there was a meaningful difference when both mother's attitudes and father's attitudes have been taken into account. It has been found that the common effect of the attitude of mother and parents' divorcement makes a meaningful difference in the trait anger and anger expression styles of the high school students; whereas the common effect of the parents? divorcement and the attitude of father makes a meaningful difference in the trait anger, outer anger and anger expression styles of the high school students. Key Words : Anger, High school studets, Anger expression, Divorcement, Adolescent
URI: https://hdl.handle.net/11499/2967
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuran Ceren Fiyakalı .pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.