Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3008
Title: Örgütlerde güven algılamasının örgütsel sinizm üzerine etkisi ve bir araştırma
Other Titles: The effect of perceived organizational trust on organizational cynicism and a research
Authors: Sabahat Bayrak Kök
Güler, Selcan
Keywords: Sinizm
Güven
Örgütsel sinizm
Örgütsel güven
Organizational cynicism
Organizational trust
Cynicism
Trust
Issue Date: Jul-2014
Abstract: Örgütsel güven, bireyin yöneticisinin, çalışma arkadaşlarının, örgütün kendisinin sözlerinde, davranışlarında ve kararlarında dürüst olacağına ve faydacı davranışlar göstermeyeceğine yönelik olumlu beklentisidir. Örgütsel sinizm, bir bireyin çalıştığı örgüte karşı çeşitli nedenlerle olumsuz tutumlara sahip olduğu durumu anlatmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel güven algılamalarının örgütsel sinizme etkisini araştırmaktır. Bu amaçla ilk olarak örgütsel güven ve örgütsel sinizm kavramlarıyla ilgili olarak detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra literatür çalışması sonucunda elde edilen bilgilere dayalı olarak nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasına, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalarda çalışan 282 beyaz yakalı personel katılmıştır. Bu çalışmada örgütsel güven, örgüte duyulan güven, yöneticiye duyulan güven, çalışma arkadaşlarına duyulan güven olarak ele alınırken; örgütsel sinizm, bilişsel sinizm, duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm olarak adlandırılan üç boyutuyla değerlendirilmiştir. Örgütsel güven düzeylerinin örgütsel sinizm boyutlarına etkisini incelemek için oluşturulan hipotezler ışığında regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, örgütsel güven düzeyleri örgütsel sinizm boyutlarından her birini anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir. Çalışmada ayrıca, araştırma değişkenlerinin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız t-testi ve anova testleri ile analiz edilmiş çeşitli düzeyler ve boyutlar açısından anlamlı farklılıklar görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sinizm, güven, örgütsel sinizm, örgütsel güven
Organizational trust is the positive expectations of invdividuals from supervisor, colleagues and the organization itself to be honest about promises, decisions and behaviours and not to act pragmatist actions. Organizational cynicism the negative attitudes of individuals for several reasons towards the organization in which they work. Investigating the effects of employees' organizational trust perception on organizational cynicism is the main aim of this study. For this purpose, firstly, literature review was conducted regarding the concept of organizational trust and organizational cynicism. Later, a quantitative study was performed on the basis of the knowledge obtained from the literature. 282 white-collar workers of firms which operates in the textile sector at Denizli Organized Industrial Zone participated in the field study. While organizational trust was considered as trust to the organization, trust to the supervisor and trust to colleagues; organizational cynicism was evaluated with three dimensions nemed as cognitive cynicism affective cynicism and behavioral cynicism in this study. Regression analysis was conducted in the light of the hypothesis that was generated to examine the effects of organizational trust level on dimensions of organizational cynicism. According to the results of the analysis, the organizational trust level has a significant and negative impact on the each dimension of organizational cynicism. The study also differed the research variables according to demographic factors, analyzed by independent t-test and ANOVA tests, and significant differences were observed in terms of various aspects. Keywords: Cynicism, trust, organizational cynicism, organizational trust
URI: https://hdl.handle.net/11499/3008
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selcan Güler.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

602
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.