Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3049
Title: The attitudes of english instructors working at Pamukkale University School of Foreign Languages to vocabulary teaching
Other Titles: Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışmakta olan ingilizce okutmanlarının sözcük öğretimine yönelik tutumları
Authors: Selami Ok
Tuzcu, Şefiye
Keywords: Sözcük
Tutum
Öğretim Teknikleri
Hazırlık Sınıfları
Okutmanlar
Vocabulary
Attitude
Teaching Techniques
Preparatory Classes
Instructors
Issue Date: Jun-2010
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda çalışan okutmanlar tarafından en çok sıklıkla ve en az sıklıkla tercih edilen sözcük öğretim tekniklerini ve okutmanların bu tekniklere karşı tutumlarını araştırmaktır. Buna ek olarak, bu çalışma okutmanların yeni sözcüğü sunma teknikleri ile sözcük öğretimine yönelik tutumları arasında önemli bir korelasyon olup olmadığını analiz etmeyi de hedeflemektedir. Veri toplamak için, çalışma nitel ve nicel veri analizinin bir arada olduğu bir desenlemeye dayandırıldı ve bu amaca yönelik olarak gözlem, sormaca ve ikili görüşme kullanıldı. Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce okutmanı olarak çalışan 46 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 36 katılımcı gözlemlendi, 46 katılımcıya sormaca uygulandı ve 10 katılımcıyla ikili görüşme yapıldı. Sonuçlar, okutmanlar tarafından en sık kullanılan tekniklerin `bağlamdan anlam çıkarttırma', `basit tanımlama', `sözcük öbeklerini kullanma', `beden dili, jest ve mimikler', `kelimelerin eş ve zıt anlamını verme' olduğunu göstermiştir. En az sıklıkla kullanılan teknikler ise `kelimenin Türkçe çevirisi', `kısa hikâye', `emirler', `oyunlar', ve `şarkılar'dır. Okutmanların tutumları eğitim durumlarına ve öğretmenlik deneyimlerine göre değerlendirildi. Sonuç olarak, eğitim durumuna göre özellikle Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri arasında çok farklılık yoktur. Doktora derecesine sahip okutmanların bütün sözcük öğretim yöntemlerine yönelik tutumları olumludur. Öğretmenlik deneyiminde ilk beş yılında olanların genellikle bu tekniklere karşı olumlu tutumları vardır. Tecrübe yılı arttıkça, farklı tutumların ortaya çıkışı artmaktadır. Korelasyon değerleri, katılımcıların sözcük öğretimine yönelik tutumlarının yeni bir sözcük öğretiminde kullandıkları teknikleri doğrudan yansıtmadığını göstermiştir. İkili görüşmeler bu farklılığın sebeplerini ortaya çıkarmıştır. Bu sebepler, yoğun ders müfredatı, zaman yönetimi, öğrenci ilgi ve farkındalığı, öğrenci seviyesi ve kaynak eksikliği gibi nedenler olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study was to find out the most and least frequently preferred vocabulary teaching techniques by instructors working at Pamukkale University, School of Foreign Languages and the attitudes of these instructors towards vocabulary teaching. In addition, it was analyzed whether there was any significant correlation between the instuctors? techniques of presenting the new vocabulary and attitudes towards vocabulary teaching. In order to collect the data, this study was based on a design including both qualitative and quantitative data analysis and to this end, observation, questionnaire and interview were used. The study was conducted in Pamukkale University, School of Foreign Language with 46 participants working as English langugage instructors. 36 participants were observed, 46 participants were applied questionnaire and 10 of the participants were interviewed. The results showed that the most frequently preferred techniques were `having students guess the meaning from context?, `simple definition?, `collocation?, `body language, mimes and gestures? `antonym and synonym of the words?. The least frequently preferred techniques were: `Turkish translation of the words?, `short stories?, `commands?, `games? and `songs?. The attitudes of the instructors analyzed according to their education status and teaching experience. As a result there are not many differences according to the education status especially between Bachelor?s and Master?s Degree. Instructors who have PhD Degree showed more positive attitude towards all the vocabulary teaching techniques. The instructors in their first five year of teaching experience generally have positive attitudes towards these techniques. As the year of experience increases, the occurrence of different attitudes also increases. Correlation values show that the participants? attitudes towards these techniques do not directly reflect the technique they use when they are teaching a new vocabulary item. The interviews revealed the reasons of this difference. These reasons are intensive syllabus, time management, learner?s interests and awareness, learner?s level and the lack of the materials
URI: https://hdl.handle.net/11499/3049
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şefiye Tuzcu.docx3.87 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

8
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.