Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3077
Title: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çok kültürlü bakış açısı geliştirmelerinde medya okuryazarlığı dersinin rolüne ilişkin bir çalışma
Other Titles: Affects of media literacy lesson over the social sciences teacher candidates? developing multicultural attitudes
Authors: Nurettin Bilgen
Çelik, Türkan
Keywords: Öğretmen Nitelikleri
Medya Okuryazarlığı
Çok kültürlü Tutum
Teacher Qualifications
Media Literacy
Multicultural Attitudes
Issue Date: Jul-2011
Abstract: Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenliği, 3. Sınıf öğretmen adaylarının, Medya Okuryazarlığı dersinin öğretmen niteliklerinden çok kültürlü tutum geliştirmelerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2010-2011 eğitim öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal bilgiler öğretmenliği 3. Sınıfta okuyan 102 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın yöntemi ise, yarı deneysel desenlerden öntest-sontest kontrol gruplu modeldir. Deney grubunu Medya Okuryazarlığı dersini alan grup; kontrol grubunu ise, Kalkınma ve Çevre Sorunları Coğrafyası dersini alan grup oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarına, dönemin başında ve sonunda çok kültürlü öğretmen tutum ölçeği (ÖÇTÖ) uygulanmış; verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puanları elde edildikten sonra, grupların ortalama puanları ile puan dağılımlarının standart sapmaları hesaplanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda t testinden yararlanılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi olarak .05 güven düzeyi benimsenmiştir. Sonuç olarak, kontrol grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır; ancak deney grubunun öntest sontest puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuş, ama bu fark medya okuryazarlığı dersinin çok kültürlü tutum geliştirmelerine yönelik olumlu yönde bir fark değildir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Nitelikleri, Medya Okuryazarlığı, Çok kültürlü Tutum
The purpose of this study is to analyze the affects of Media Literacy lesson over the social sciences teacher candidates? at 3rd class developing multicultural attitudes, which is one of the qualification of being teacher. For this purpose 102 teacher candidates studying at the 3rd grade of Social Sciences teaching department at Pamukkale University in the academic year of 2010-2011 were used as the participant of the research. The model with pretest-posttest control group, which is one of the quasi-experimental designs, was selected for data acquisition. The group receiving Media Literacy Lesson formed the experimental group, the group receiving Development and Environmental Problems Geography formed the control group. The Multicultural Teacher Attitude Scale (ÖÇTÖ) has been applied to the teacher candidates in the experimental group and control group at the beginning and end of academic year. For this purpose and SPSS packet program is used for the statistical analysis of the data. Following the pretest and posttest points of experimental group and control group was acquired; the average points of the groups and standard deviations of point distributions were calculated. During the comparisons between the groups t test was used. Confidence level of .05 was assumed as the significance level at the research. As a conclusion no significant difference was found between the pretest and posttest points of control group, but a significant difference was found between the pretest and posttest scores of experimental group. On the other hand this difference did not show a difference of media literacy lesson in the positive direction towards the participants multicultural attitudes. Key Words: Teacher Qualifications, Media Literacy, Multicultural Attitudes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3077
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Türkan Çelik.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.