Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3097
Title: Tedarik zinciri ve stok yönetimi üzerine bir uygulama
Other Titles: Supply chain and application on stock management
Authors: İrfan Ertuğrul
Tanrıverdi, Yasemin
Keywords: Tedarik Zinciri Yönetimi
Stok Yönetimi
ABC Analizi
Analitik Hiyerarsi Prosesi
Supply Chain Management
Stock Management
ABC Analysis
Analytical Hierarchy Process
Issue Date: Jul-2010
Abstract: Tedarik zinciri yönetimi artan bir şekilde geçerlilik kazanmaktadır. Küreselleşme, müşteri taleplerindeki değişimler ve gelişen teknoloji ile birlikte rekabet günümüzde yalnız işletmeler arasında değil, birçok işletmenin de içinde bulunduğu tedarik zincirleri arasında olmaya başlamıştır. Rekabet şartlarına dayanabilmek ve hayatlarını devam ettirebilmek isteyen işletmeler, artan müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve maliyetlerini azaltabilmek için bir arayış içerisine girmişlerdir. Bu amaçlara ulaşmakta kullanılacak olan en önemli araçlardan biri stok yönetimidir. En iyi stok yönetim sistemi ise işletmenin amaçlarına göre ihtiyacı karşılayacak şekilde dengeli bir stok bulundurmayı başarmaktır. Tez çalışmasının ilk bölümünde tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramları ele alınmış, gelişim süreci ve genel yapısı tanımlanarak, dış kaynak kullanımının ve bilişim teknolojilerinin tedarik zincirine olan etkisi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise stok ve stok yönetimi incelenerek, tedarik zinciri ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Tezin uygulama bölümünde ise bir tekstil işletmesinde önce stok kontrol yöntemlerinden ABC analizi yapılmış daha sonra çok kriterli stok sınıflandırılması için AHP yöntemi kullanılmıştır. Stok sınıflandırılmasında AHP ile ABC analizi yönteminin sonuçları arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok Yönetimi, ABC Analizi, Analitik Hiyerarşi Prosesi
Supply chain management is becoming increasingly valid. With the effect of globalization, changes in customer demand and emerging technologies, today competition is not only between companies, it has started in the supply chains that include many companies. Companies that aim to survive in fierce competition and continue their businesses are profit seeking in order to meet customer demand and decrease costs. Stock management is one of the important tools to attain these goals. Best stock management can be achieved by having balanced stok according to aims and needs of company. In the first chapter of thesis, supply chain and supply chain management concepts, historical background and general framework are decribed and the impact of outsourcing and information technology on supply chain management is handled. In the second part, stock and stock management and the relation between supply chain management are examined. At the application part of thesis, firstly ABC analysis and then AHP analysis to ABC stock classification are applied in a supplier textile company. The difference between results of classification according to ABC and AHP techniques are compared. Keywords: Supply Chain Management, Stock Management, ABC Analysis, Analytical Hierarchy Process.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3097
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasemin Tanrıverdi.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 29, 2023

Download(s)

48
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.