Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3100
Title: Denizli il merkezinde çalışan ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri
Authors: Ramazan Baştürk
Erdaş, Yasemin
Keywords: Örgütsel Bağlılık
Uzlaşma
Özdeşleşme
İçselleştirme
Organizational Commitment
Compliance Dimension
Identification Dimension
Internalization Dimension
Issue Date: Jul-2009
Abstract: Bu araştırmanın amacı Denizli il merkezindeki ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek ve öğretmenlerin bağlılığına kimi değişkenlerin etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki 406 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere kişisel bilgiler formu ve Balay (2000) tarafından hazırlanan ?Örgütsel bağlılık? ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve vardamsal istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin: 1. Uzlaşma boyutunda ?hiç katılmıyorum? düzeyinde; özdeşleşme boyutunda ?orta düzeyde katılıyorum? düzeyinde ve içselleştirme boyutunda ?çok katılıyorum? düzeyinde olduğu, 2. ?Cinsiyet?, ?mezun olunan okul?, ?kariyer basamağı?, ?kıdem? değişkenlerine göre değişmediği, 3. Özdeşleşme - içselleştirme boyutlarında; ?okul türü? ne göre ?özel?; ?görevlendirme türü? ne göre ?sözleşmeli?; ?okuldaki süre?ye göre ?5 yıldan fazla? ve uzlaşma boyutunda ?görev türü? ne göre ?branş?; ?görevlendirme türü? ne göre ?ücretli?; ?mesleği seçme nedeni? ne göre ?tesadüf? lehine farklılaştığı, 4. Öğretmen algısına göre ?veli ilgi ve işbirliği düzeyi? için özdeşleşme - içselleştirme boyutlarında ?yeterli? ve uzlaşma boyutunda ?yetersiz? lehine farklılaşırken; ?maddi olarak emeğin karşılığının alınıp alınmadığı?, ``rahat çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığı?, ?yeni müfredat programından memnun olup olmama? ve ?okul imkanlarının yeni müfredat programına uygun olup olmaması'' na göre özdeşleşme-içselleştirme boyutlarında ?evet? lehine ve uzlaşma boyutunda ?hayır? lehine fark yarattığı 5. ?Yönetim tarzı? na göre uzlaşma boyutunda ?serbest? lehine özdeşleşme-içselleştirme boyutlarında ?serbest? olmasındansa ?otoriter? ya da ?demokratik? lehine farklılaştığı 6. Bağlılık boyutları arasında ise özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarının kendi arasında pozitif, uzlaşma boyutu ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Uzlaşma, Özdeşleşme, İçselleştirme
The aim of this study is to clarify how the level of organizational commitment of the primary school teachers who works within Denizli is and to examine the effects of some variables to the organizational commitment. The samples of this study consisted of 406 primary school teachers in Denizli at 2008-2009 academic year. The teachers were exposed to the scale made up by Balay (2000) and a form about personal data. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. According to the results, the level of organizational commitment of the primary school teachers; 1. is ?strongly disagree? on the compliance dimension, ?average agree? on the identification dimension and ?agree? on the internalization dimension, 2. For ?gender?, ?career?, ``seniority?? and ``the school from which is graduated?? variables there is no significantly differences on identification and internalization dimension of commitment. 3. Change according to ``school type?? in favor of ``private??; ``kind of employment?? in favor of ``contractual??; ``the period of time has been worked at the school?? in favor of ``more than 5 years?? on identification and internalization dimension of commitment. And Change according to ?teaching subject? in favor of ?branch?; ?kind of employment? in favor of ?employed for pay?; ?the reason for preferring being teacher?? in favor of ``coincidence?? on compliance dimension commitment. 4. Change according to the perception of teachers for ?level of guardian?s cooperation? in favor of ?adequate? on identification and internalization dimension and in favor of ?inadequate? on compliance dimension of commitment and also for ?if the price is adequate for the work or not??; ?if there is comfortable environment for working or not?; ?if the teachers are pleased from applying the new curriculum or not? and ?if the school?s possibilities is suitable for the new curriculum or not? in favor of ?Yes? on identification and internalization dimension and in favor of ?No? on compliance dimension of commitment 5. Results demonstrated that there is positive correlation between identification and internalization dimensions. On the other hand, compliance and identification and compliance and internalization have significantly negative correlation. Key Words: Organizational Commitment, Compliance Dimension, Identification Dimension, Internalization Dimension
URI: https://hdl.handle.net/11499/3100
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasemin Erdaş .pdf3.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

90
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.