Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3122
Title: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklarda oreksin a, adiponektin ve apelin-13 serum düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of orexin a, adiponectin and apelin-13 serum levels in children with attention deficit hyperactivity disorder
Authors: Avunduk, Serdar
Advisors: Ömer Başay
Keywords: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Oreksin A
Adiponektin
HMWA
Apelin-13
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Orexin A
Adiponectin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), etiyolojisi henüz net olarak aydınlatılamamış, nörobiyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etiyolojide birlikte rol aldığı düşünülen nörogelişimsel bir hastalıktır. Bu çalışmada; oreksin A, adiponektin (HMWA) ve apelin -13 serum düzeylerinin DEHB etyopatogenezindeki rolü araştırılmıştır. Çalışmaya 37 DEHB tanılı ve 35 sağlıklı gönüllü çocuk ve ergen dahil edilmiş, katılımcılar 6-18 yaş aralığında, başka herhangi bir fiziksel ya da psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan ve son altı ay içinde psikotrop ilaç tedavisi almamış olan çocuk ve ergenler arasından seçilmiştir. Serum oreksin A, adiponektin (HMWA) ve apelin -13 düzeylerinin her biri Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların belirti düzeyleri, DSM-5’e dayalı klinik görüşme, Conners Anne-Baba ve Öğretmen Derecelendirme ölçekleri ile değerlendirilmiştir. Serum oreksin A, adiponektin (HMWA) ve apelin-13 düzeyleri açısından olgu ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu parametrelerden hiçbirinin cinsiyet ile ilişkisi bulunamamış olup sadece adiponektin (HMWA)’nin yaş ile ilişkisi bulunmuştur. Yaş arttıkça adiponektin (HMWA) düzeyleri azalmaktadır. Katılımcıların serum oreksin A düzeyleri, katılımcılar; 6-9, 10-15, 16-18 olmak üzere 3 yaş grubuna ayrıldığında 6-9 ile 10-15 yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Yağ metabolizması ile ilişkili bu ve benzeri parametrelerin DEHB etyopatogenezindeki rolünün anlaşılması için daha geniş örneklemde, DEHB alt tipleriyle birlikte genetik ve nörokimyasal etkenlerin de değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder which has not been elucidated in the etiology of neuropathological, genetic and environmental factors. In this study; The role of Orexin A, Adiponectin (HMWA) and Apelin-13 serum levels in the etiopathogenesis of ADHD was investigated. The study included 37 children with ADHD and 35 healthy volunteer children and adolescents. Participants were selected among children and adolescents aged between 6 and 18 years who had no history of other physical or psychiatric illnesses and who had not received psychotropic medication during the last six months. Serum Orexin A, Adiponectin (HMWA) and Apelin-13 levels were each evaluated by EnzymeLinked Immunosorbent Assay (ELISA). The symptom levels of the participants were evaluated by DSM-V based clinical interview, Conners' Parents and Teacher Rating scales. Serum Orexin A, Adiponectin (HMWA) and Apelin-13 levels were not significantly different between cases and control groups. None of these parameters were found to be associated with gender and only Adiponectin (HMWA) was associated with age. Adiponectin (HMWA) levels decrease as age increases. Participants in the serum Orexin A levels, participants; 6-9, 10-15, 16-18 when divided into 3 age groups were found to be statistically significant difference between 6-9 and 10-15 age group. In order to understand the role of these and other parameters related to fat metabolism in the etiopathogenesis of ADHD, studies are needed to evaluate genetic and neurochemical factors together with ADHD subtypes.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2017TPF020 numaralı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3122
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar AVUNDUK Tıpta Uzmanlık Tezi.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

228
checked on May 27, 2024

Download(s)

148
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.