Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3135
Title: Tek atak ve tekrarlayan depresyon tanılı hastalarda total antioksidan seviyesi (tas), total oksidan seviyesi (tos) ve sitokin düzeylerinin karşılaştırılması ile ilaç etkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of drug efficacy by comparing total antioxidant level (TAS), total oxidant level (TOS) and cytokine levels in patients with single attack and recurrent depression
Authors: Aslan, Şerife
Advisors: Osman İsmail Özdel
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Major depresyon yinelemelerle giden yüksek yeti yitimine neden olan ve sık görülen bir hastalıktır. Son dönemde birçok kronik hastalık gibi depresyonun patofizyolojisinde de sitokinlerin aracılık ettiği inflamatuar süreçler ve oksidatif stresin rol oynadığı gösterilmiş ve bu konuyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmamızın amacı, tek atak ve tekrarlayan major depresyon tanılı hastalarda oksidatif ve inflamatuar sistemlerin rolü ve bu iki sistem arasındaki ilişkinin araştırılması aynı zamanda antidepresan tedavinin oksidatif ve inflamatuar parametreler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmamıza DSM 5'e göre tanı konmuş, 18-60 yaş aralığında, okuma yazma bilen, nörolojik, enfeksiyöz ve inflamatuar bir hastalığının bulunmayan, mental kapasitesi olağan 31 major depresif bozukluk ilk atak, 38 major depresif bozukluk tekrarlayan atak tanılı hasta ve 30 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Hastalara gruplarına göre hastalığın seyrini ve şiddetini değerlendirme amacıyla ölçekler uygulanmıştır. Tüm katılımcılardan 9 ml kan alınarak ELİSA ile inflamasyon parametreleri (TNF-?, IL-6) ve oksidatif metabolizma değerleri (TAS, TOS) ölçülmüştür. Ayrıca kullanılan tedavinin parametreler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla major depresif bozukluk ilk atak tanılı hasta grubunun ölçümleri 8 haftalık tedavi sonrasında tekrarlanmıştır. Çalışmamızda depresyon tanılı hastalarda TNF-?, IL-6 ve TOS düzeylerinin sağlıklı kontrol grubundan yüksek olduğu saptanmıştır. Tekrarlayan depresyon tanılı hastalarda bu değerler ilk atak depresyon tanılı hastalara göre yüksek bulunmuştur. İlk atak depresyon tanılı hasta grubunda ise tedavi sonrasında TNF-? ve TOS düzeylerinin düştüğü gözlenmiştir. Ayrıca TNF-? ile IL-6 ve TOS parametreleri arasında pozitif bir korelasyon izlenmiştir. Sonuç olarak depresyonun oksidatif ve inflamatuar sistemlerdeki düzensizlikle seyreden bir hastalık olduğu, hastalık tekrarladıkça bu sistemlere ait parametrelerin düzeylerinin arttığı, depresyon tedavisinin bu sistemler üzerinde etkisinin bulunduğu; ayrıca bu iki sistem arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre; oksidatif ve inflamatuar sistemler ve bu iki sistem arasındaki ilişkinin kontrolünden sorumlu mekanizmalar ile ilgili yapılacak çalışmaların depresyonun patofizyolojisini aydınlatabileceği ve bu sistemler üzerinden etki edebilecek yeni tedavi hedefleri önerebileceği düşünülmüştür. Ayrıca depresyonda oksidasyon ve inflamasyon arasında gözlenen korelasyonun aynı zamanda tıbbi komorbiditelerin riskini açıklamaya yardımcı olabileceği ve tedaviye katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Major depression is a common disorder that causes high disability with recurrences. Recently, many chronic diseases such as inflammatory processes mediated by cytokines and oxidative stress have been shown to play a role in the pathophysiology of depression and studies on this subject have gained momentum. The aim of our study was to investigate the role of oxidative and inflammatory systems in patients with major single attack and recurrent major depression and to investigate the relationship between these two systems and to evaluate the effect of antidepressant therapy on oxidative and inflammatory parameters. Inclusion criteria in our study; Diagnosis according to DSM 5, aged 18-60, illiterate, with no neurological, infectious or inflammatory disease, mental capacity as usual, 31 major depressive disorder first episode, 38 major depressive disorder, recurrent episode, healthy volunteers. Scales were used to evaluate the course and severity of the disease according to the groups. 9 ml blood samples were taken from all participants and inflammation parameters (TNF-?, IL-6) and oxidative metabolism values (TAS, TOS) were measured by ELISA. In addition, measurements of the first episode patients with major depressive disorder were evaluated after 8 weeks of treatment in order to evaluate the effect of the treatment on the parameters. In our study, it was found that TNF-?, IL-6 and TOS levels were higher in patients with depression than healthy control group. These values were higher in patients with recurrent depression compared to patients with first episode depression. TNF-? and TOS levels were lower in the first episode group. A positive correlation was also observed between TNF-? and IL-6 and TOS parameters. As a result, it is seen that depression is a disease with irregularity in oxidative and inflammatory systems, the levels of parameters of these systems increase as the disease recurs, antidepressant treatment has an effect on these systems and there is a relationship between these two systems.xix Accordingly, it is thought that the studies about the oxidative and inflammatory systems and the mechanisms responsible for the control of the relationship between these two systems will be able to elucidate the pathophysiology of depression and suggest new treatment targets that may affect these systems. It is also thought that the correlation between depression and inflammation in depression can also help explain the risk of medical comorbidities and may contribute to treatment.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 14.03.2018 tarih ve 2018TIPF009 numaralı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3135
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dr. Şerife ASLAN- Tıpta Uzmanlık Tezi.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

516
checked on May 27, 2024

Download(s)

290
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.