Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3146
Title: Küresel rekabet endeksi ile inovasyon ve makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin analizi
Other Titles: Analysıs of the relatıon between global competıtıon ındex wıth ınnovatıon and macroeconomıc ındıcators
Authors: Aynaoğlu, Yeliz
Advisors: Mevhibe Ay Türkmen
Keywords: Küresel Rekabet Endeksi (KRE)
Rebaket
İhracat/GSYİH
Satın alma Gücü Paritesine göre düzenlenmiş Kişi Başı GSYİH
Patent Sayıları
İnovasyon
Global Competitiveness Index (GCI)
Competitiveness
Export/GDP
Purchasing Power Parity GDP per capita
Labor Productivity
R&D/GDP
Patent Numbers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Değişen rekabet ortamında ekonomilerin rekabet üstünlüğü sağlaması önemli bir unsurdur. Ülkelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için de hangi göstergelere, hangi koşullara göre hareket edeceğini nelere önem vermesi gerektiğini belirlemesi gerekir. Bu sebeple çalışmada rekabet ölçütü olarak Küresel Rekabet Endeksi kullanılmıştır. Küresel Rekabet Endeksi ile ihracat/GSYİH, satın alma gücü paritesine göre düzenlenmiş kişi başı GSYİH,işgücü verimliliği, AR-GE/GSYİH ve patent sayıları ile arasındaki ilişki incelenmiştir.Çalışmada Avrupa Birliği üye ülkeleri ve 2008-2017 yılları kullanılarak panel veri seti ve sabit ekiler modeli kullanılmıştır. İhracatın GSYİH’deki payının, satın alma gücü paritesine göre düzenlenmiş kişi başı GSYİH’nin Küresel Rekabet Endeksi üzerindeki etkileri pozitif çıkmıştır. İşgücü verimliliği, AR-GE’nin GSYİH’deki payı, patent sayılarının rekabetçilik üzerindeki etkisi ise negatif çıkmıştır.
The competitive advantage of economies in a changing competitive environment is an important factor. In order for countries to achieve a competitive advantage, they need to determine what indicators and conditions they should act on. For this reason, the relationship between Global Competitiveness Index and exports/GDP, per capita GDP, labor productivity, R&D/GDP and patent numbers arranged according to purchasing power parity is examined.In the study, panel data set and fixed crop model were used by using the member countries of the European Union and 2008-2017. The effects of the share of exports in the GDP on the Global Competitiveness Index of GDP per capita regulated by purchasing power parity were positive. Labor productivity, the share of R&D in GDP and the effect of patent on competitiveness were negative.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3146
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeliz Aynaoğlu Yük.Lis. sos.bl..pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on May 27, 2024

Download(s)

430
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.