Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3180
Title: Öğretmen adaylarının biyoetik değerleri, bilimsel okuryazarlık ve empati beceri düzeylerinin sınıflar bazında incelenmesi
Other Titles: Investigation of Class-Based to Science Teacher Candidates’ Bioethical Values, Scientific Literacy Levels and Empathy Skills
Authors: Turgut, Duygu
Advisors: Zeha Yakar
Keywords: Fen eğitimi
Biyoetik değer
Bilimsel okuryazarlık
Empati.
Science education
Bioethical value
Scientific literacy
Empathy.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoetik değerleri ile bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve empati becerileri sınıflar bazında incelenmiş, aralarındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bu araştırmada tarama modellerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan toplam 286 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının biyoetik değer düzeylerini belirlemek amacıyla “Biyoetik Değer Ölçeği”, temel bilimsel okuryazarlık düzeylerini belirlemek için “Temel Bilimsel Okuryazarlık Testi” ve empati beceri düzeylerini belirlemek üzere “Cambridge Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde “Kaiser-Meyer-Olkin Testi”, “Ki-Kare Testi”, “Kruskal Wallis Testi”, “Mann Whitney-U Testi”, “Spearman Korelasyon Analizi”, “frekans” ve “aritmetik ortalama” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda fen öğretmen adaylarının; “Biyoteknoloji Uygulamalarının Yararları”, “Bilim ve Etik”, “Üreme Teknolojileri ve Klonlama”, “Genetik Müdahalelerin Kontrolü” altboyutlarına yönelik biyoetik değerlerinin sınıflar bazında arttığı görülmüştür. Ayrıca fen öğretmen adaylarının “Bilimin Doğası” ve “Bilim-Teknoloji-Toplum İlişkisi” altboyutuna yönelik bilimsel okuryazarlıkları sınıflar bazında artmıştır. Araştırmanın bir diğer sonucu fen öğretmen adaylarının “Biyoteknoloji Uygulamalarının Yararları” ve “Genetik Müdahalelerin Kontrolü”ne yönelik biyoetik değerleri ile “Bilimin Doğası” alt boyutuna yönelik bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmasıdır. Buna karşı öğretmen adaylarının “Üreme Teknolojileri ve Klonlama” alt boyutuna ait değerleri ile “Bilimin Doğası” altboyutuna yönelik bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasında ters yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde fen öğretmen adaylarının “Biyoteknoloji Uygulamalarının Yararları” ve “Genetik Müdahalelerin Kontrolü”ne yönelik biyoetik değerleri ile “Bilim-Teknoloji-Toplum İlişkisi” alt boyutuna yönelik bilimsel okuryazarlık düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmasıdır. Analiz sonuçları öğretmen adaylarının biyoetik değerleri ile empati becerileri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yani öğretmen adaylarının empati becerileri arttıkça biyoetik değerleri de kısmen yükselmektedir.
In this research, science teacher candidates’ bioethical values, scientific literacy levels and empathy skills were examined in terms of classes, and the relationship between them was tried to be determined. For this purpose, descriptive models were used in this research. The sample of the study constitutes 286 teacher candidates who study at the first, second, third and fourth grades of Pamukkale University Faculty of Education, Science Education Department during 2016-2017 academic year. "Bioethics Value Scale" was used to determine the levels of bioethical values of prospective teachers, "Basic Scientific Literacy Test" to determine scientific literacy levels, and "Cambridge Behavior Scale" to determine empathy skill levels. In the analysis of the data "Kaiser-Meyer-Olkin Test", "ChiSquare Test", "Kruskal Wallis Test", "Mann Whitney-U Test", "Spearman Correlation Analysis", "frequency" and "arithmetic mean" are used in the study. As a result of the research, science teacher candidates’ bioethical values for subdimensions such as "Benefits of Biotechnology Applications", "Science and Ethics", "Reproduction Technologies and Cloning" and "Control of Genetic Interventions", have been seen to increase in class base. In addition, the scientific literacy of science teacher candidates for the "Nature of Science" and "Science-Technology-Society Relations" subdimensions has increased in class base. Another result of the research is that there is a positive relationship between the bioethical values of science teacher candidates for "Benefits of Biotechnological Applications" and "Control of Genetic Interventions" and the level of scientific literacy for the "Nature of Science" sub-dimension. On the other hand, it has been determined that there is a reverse relationship between the bioethical values of the teacher candidates for the "Reproductive Technologies and Cloning" sub-dimension and the levels of scientific literacy for the sub-dimension of "The Nature of Science". Likewise, there is a positive relationship between the bioethical values of science teacher candidates for "Benefits of Biotechnological Applications" and "Control of Genetic Interventions" and the level of scientific literacy for the "Science-Technology-Society Relation" sub-dimension. The results of the analysis showed that there is a positive relationship between the bioethical values of teacher candidates and empathy skills. In other words, as teacher candidates' empathy skills increase, their bioethical values partly rise.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3180
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Turgut.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

380
checked on May 27, 2024

Download(s)

356
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.