Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3182
Title: Ortaöğretim öğretmenlerinin öz yeterlikleri ile değişmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkiler
Other Titles: The Relations between High School Teachers’ Self Efficacy and Their Attitudes towards Change
Authors: Abdurrahman Tanrıöğen
Avcı, Ersal Ersin
Keywords: Öz Yeterlik
Öğretmen
Değişme
Değişmeye ilişkin tutum
Self Efficacy
Teacher
Change
Attitude Towards Change
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğretmenlerinin öz yeterlikleri ile değişmeye ilişkin tutumları arasında nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı merkez ilçelerde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya basit tesadüfi örneklemeye göre iki merkez ilçeden toplam 405 öğretmen alınmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların görüşlerini almak üzere “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Değişmeye ilişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: 1. Araştırma kapsamında Denizli merkez ilçelerinde görev yapan ortaöğretim öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun öz yeterliklerini oldukça yüksek gördüğü ve mesleki açıdan kendilerini oldukça yeterli gördükleri, 2. Katılımcıların değişmeye ilişkin tutumlarının yüksek oranda (Tamamen Katılıyorum) olduğu, 3. Katılımcıların öz yeterlik algıları ile değişmeye ilişkin tutumları incelendiğinde aralarında olumlu yönde düşük ilişki olduğu, 4. Ortaöğretim öğretmenlerinin öz yeterlik algıları arttıkça değişmeye ilişkin tutumlarının da arttığı, 5. Sonuç olarak araştırma kapsamında ortaöğretim öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun kendi öz yeterliklerini oldukça yüksek gördüğü, mesleki açıdan kendilerini değişmeye açık ve oldukça yeterli gördükleri ortaya çıkmıştır.
The purpose of this study was to determine the relations between high school teachers? self efficacy and their attitudes towards change. The population of the study consisted of the high school teachers working in state schools affiliated with Denizli Directorate of National Education in central districts of Denizli. Through simple random sampling, 405 teachers working in the central districts of Denizli included in the study. In the scope of the research to get the views of the participants “Teachers? Self Efficacy Scale” and “Attitudes Towards Change Scale” were used. As a result of the study: 1. In the scope of the research, high school teachers who served in the center districts of Denizli considered themselves highly effective and quite professionally enough, 2. Regarding the change of the attitudes of a high percentage of the participants (completely agree) 3. Examining the participants self efficacy and their attitudes towards change, there was a positive low relation between them, 4. As the high school teachers? self efficacy increases, their attitudes towards change increases at the same time, 5. As a result, in the scope of the study the vast majority of the high school teachers regarded their self efficacy fairly high and also from a professionally perspective open to change and quite effective.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3182
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersal Ersin Avcı.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.