Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3194
Title: Sanat eğitimcileri görüşleri çerçevesinde dijital resim çalışmalarının incelenmesi
Other Titles: The Investigation of Digital Painting Studies on Art Teachers' Opinions
Authors: Eyüpoğlu, İsmail
Advisors: Feryal Beykal Orhun
Keywords: Dijital resim
Sanat eğitimi
Dijital sanat uygulamaları
Teknoloji
Digital painting
Art education
Digital art applications
Technology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma sanat eğitimcilerinin dijital resim çalışmalarının sanatsal niteliği ve sanat eğitiminde kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen bu araştırma, Bartın İlinde lisans, lise ve ortaokul düzeylerinde görev yapmakta olan toplam dokuz sanat eğitimcisi ile yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme ve elverişli örnekleme yöntemleri seçilmiştir. “Durum Çalışması” modelinin kullanıldığı bu araştırmada veriler görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış yedi sorudan elde edilen görüşme kayıtları ham halleriyle yazıya aktarılmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında farklı bakış açılarının ortaya çıkarılabilmesi ve güvenirliliğinin sağlanabilmesi açısından araştırmacının dışında üç uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, sanat eğitimcilerinin dijital resim uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları, bunun neticesinde de dijital resim uygulamalarına karşı mesafeli oldukları görülmüştür. Geleneksel yöntemlerde çalışmayı tercih eden sanat eğitimcilerinin çalışmalarını dijital ortama taşıma konusuna sıcak bakmadıkları, dijital teknikleri kullanabildikleri takdirde ise sadece deneme amacıyla veya geleneksel çalışmalarının tasarımı aşamasında düzenleme yapmak amacıyla kullanabileceklerini belirtmişlerdir. Dijital resmin sanatsal boyutu konusunda ise sanat eğitimcilerinin ikileme düştükleri, dijital resmin “tek” olmaması sonucunda onun maddi ve manevi değerinin zayıfladığı konusunda benzer fikirleri paylaştıkları saptanmıştır. Dijital resim uygulamalarının gelecekte yaygınlaşacağı, farklı teknolojilerin ortaya çıkacağı görüşleri saptanmıştır. Araştırmada yer alan sanat eğitimcilerinin dijital resim uygulamalarının sanat eğitiminde kullanılmasına sıcak baktıkları belirlenmiş, bu tür uygulamaların dersin içeriğinin zenginleşmesine katkı ve avantaj sağlayabileceği konusunda hemfikir oldukları görülmüştür. Ayrıca, dijital tekniklerin geleneksel teknikler ile beraber kullanılmasının önemi konusunda görüş birliği içerisinde olunduğu belirlenmiştir.
This research was carried out to determine the opinions of art educators regarding to the artistic quality of digital paintings and use in arts education. This study also carried out by qualitative research methods with a total of nine art educators working in undergraduate, undergraduate and middle schools in Bartın. A total of nine art educators working in the undergraduate, high school and middle school levels in Bartın participated in this study which used qualitative research method. In this study “Case Study” design was used and the data was obtained through the interview form. The interview records obtained from the seven semi-structured interviews were transcribed in their raw form and subjected to content analysis. In the analysis and interpretation of research data, the opinions of three specialists were consulted besides the researcher in order to be able to reveal different perspectives and to ensure reliability. According to the results of the research, it is seen that art educators do not have enough information about digital painting applications, and therefore they are distant from digital painting applications. Art educators, who prefer to work in traditional methods, have mentioned that they do not lean towards conveying their work to digital media, but only if they can use digital techniques, they could use it only for trial purposes or their traditional work to make arrangements in the design phase. While art educators fall into the dilemma regarding to the digital art dimension, it was found that they share similar ideas about the weakness of their material and spiritual value as a result of the digital painting not being "one". It was found that the views of digital picture applications will become more widespread and different technologies will be revealed. It has been determined that the art educators involved in the research are warmly aware of the use of digital painting applications in art education and they have agreed that such practices may contribute to the enrichment of the lesson's content and provide advantages. It has also been seen that there is a consensus on the importance of using digital techniques with traditional techniques.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3194
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İsmail Eyüpoğlu.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

128
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.