Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3206
Title: Maslack tükenmişlik ölçeğine göre ilkokulda görevli öğretmenlerin değerlendirilmesi (Denizli ili merkez efendi ilçesi örneği)
Authors: Opak, Selda
Keywords: Tükenmişlik
Öğretmenlerde Tükenmişlik
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin toplamda ve alt ölçek düzeylerinde bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Denizli Merkezefendi ilçesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkezefendi Katip Çelebi İlkokulunda görevli 60 (n) öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Maslack Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin incelenmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile t-testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır.Çalışmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre; öğretmenlerin tükenmişlik alt boyutlarının (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık hissi) puanları ile cinsiyet, yaş, medeni durum ve mesleki kıdem değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Öğretmenlerin kişisel başarısızlık hissi alt boyutu ile branş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamışken, duyarsızlaşma alt boyutu ile branş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre duygusal tükenmişliği en fazla sınıf öğretmenlerinin, en az ise İngilizce öğretmenlerinin yaşadığı görülmüştür. Duyarsızlaşma alt boyutu ise en fazla sınıf öğretmenlerinde, an az ise okul öncesi öğretmenlerinde görülmüştür. Buradaki bu anlamlılıklar branşlar arasındaki katılımcı farkından da kaynaklanabilir. Çalışma ortamından memnun olan öğretmenlerin duygusal tükenme yaşama olasılıklarının daha düşük olduğu görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3206
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SeldaOPAK tezsiz Eğitim.pdf706.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 27, 2024

Download(s)

50
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.