Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3215
Title: Gestasyonel diabetli gebelerde kanda insülin ve trigliserid düzeyleri bakılarak insülin rezistansı saptanması
Other Titles: Determınatıon of ınsulın resıstance by usıng levels of plazma ınsulın and trıglıserıd ın pregnant woman wıth gestatıonal dıabetes mellıtus
Authors: Pota, Esra
Advisors: Özer Öztekin
Keywords: Gestasyonel Diabetes Mellitus
insülin
trigliserid düzeyleri
insulin rezistansı
gestational diabetes mellitus
insulin and trigliserid level
oral glukoz tolerans test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Gestasyonel diyabet, ilk kez gebelik sırasında saptanan değişik derecelerde glukoz tolerans bozukluğu olarak tanımlanır. Sıklığı dünyada gittikçe artmaktadır. Hem anne hem de fetus için olumsuz olaylarla ilişkilidir. Tanıda tek aşamalı veya iki aşamalı oral glukoz tolerans testi kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda diyabetik yetişkinlerde plazmada bakılan insülin ve trigliserid değerleri ile insülin rezistansı saptanabildiği ortaya konulmuştur. Bizde bu çalışmamızda gestasyonel diyabetik gebelerde plazmada insülin ve trigliserid düzeylerine bakarak insülin rezistansını saptayabilmeyi amaçladık Materyal-Metod: Çalışmamız prospektif klinik çalışmalar olarak dizayn edilmiş olup; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne rutin kontrole gelen gebeler arasından seçildi.24-28.haftalarda yapılan 75 mg oral glukoz tolerans testi uygulandı. Test sonuçlarına göre gestasyonel diabet saptanan 25 hasta ve test sonuçları normal olan 25 hastada plazma insülin ve trigliserid düzeylerine bakıldı. Veriler plazma konsantrsayonları olarak kaydedildi.Veriler SPSS 24.0 (IBM Corp. Released 2016. IBM SPSS Statistics for Windows,Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.) paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma olarak ifade edilmiştir. Grup karşılaştırmalarında Man Whitney U test kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmada Spearman korelasyon testi kullanıldı.Bulgular: Gestasyonel diyabetik hasta grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak serum glukoz, insülin ve Homa-IR düzeylerinin arttığı (p<0.001, p<0.001 ve p<0.001, sırasıyla) serum trigliserid düzeylerinin ise arttığı ancak anlamlı bir yükseklik olmadığı saptandı (p>0.05). Gestasyonel diyabetik hasta grubunda serum insülin düzeyleri ile Homa-IR arasında pozitif bir korelasyon (r=0.438, p<0.05), plazma glukoz ve homa-ır arasında da pozitif bir korelasyon saptandı (r=0.655, p<0.05). Serum trigliserid düzeyleri ile homa-ır arasında ise anlamlı bir korelasyon tespit edilmedi(r=-0.159,p>0.05).Sonuç: Bulgularımız GDM’li hasta grubunda anlamlı olarak insulin düzeylerinin yüksekliği, hiperglisemi, ve insulin direnci artışını göstermektedir. Serum trigliserid düzeyleri ve insulin rezistansı arasında anlamlı bir korelasyon tespit edemedik.Serum İnsulin x serum trigliserid değerinin ise insulin rezistansını saptamadaki sensivitesini %82 spesifitesini %80 olarak saptadık.
Aim: Gestational diabetes has been defined as first recognition of abnormal glucose tolerance during pregnancy. The prevalence is increasing in the world. Both mother and fetus are associated with adverse events. The one step or two step oral glucose tolerance test can be used to diagnostic testing. in current study is show that blood insulin and trigliserid level can be use predict of insulin resistance.In this study we aim that determine insulin resistance to use of blood insulin and trigliserid on pregnant woman with gestational diabetes . Material and Methods: Our study designed prospective clinical trials.25 pregnant woman with gestasyonel diabetes mellitus and 25 healthy pregnant woman who admitted to Obstetrics and Gynecology Policlinics of Pamukkale University Hospital for rutin control. Data was analyzed with SPSS 24.0 (IBM Corp. Released 2016.IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.) Data was recorded as mean ± standart deviation. Man Whitney U test was used in comparison in groups Pearson correlation test was used for the comparison between groups.Results: The levels of blood glucose, insulin, homa-ır, trigliserid in women with GDM group were found higher than those in healthy pregnant women. There were significant positive correlations between insulin resistance and insulin x trigliserid levels of GDMsubjects.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 08.11.2018 tarih ve 2018/20 nolu toplantı kararı ile desteklenmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11499/3215
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra POTA Uzmanlık Tezi.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 27, 2024

Download(s)

252
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.