Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3226
Title: Denizli’deki lojistik firmalarının toplam kalite yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the total qualıty management applıcatıons of logıstıcs companıes ın Denizli
Authors: Çevik, Tuna
Advisors: Mustafa Bayhan
Keywords: Lojistik
Lojistik sektörü
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi uygulamaları
Logistics sector
Logistics
Total quality management
Total quality management applications.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Lojistik disiplini toplam kalite yönetimi kavramını her zaman içinde barındırmıştır. Temel olarak lojistik müşteri odaklıdır ve gelişimi arzular. Bu gelişimin varlığı toplam kalite yönetimi uygulamalarıdır. Toplam kalite yönetimi sürekli gelişmeyi ve eğitimi hedefleyen, sıfır hata gayesi içerisinde bulunan, belirli standartlar çerçevesinde ölçme ve değerlendirmeyi gerçekleştiren ve uygulayan bir sistemdir. Kalite yönetim sisteminin benimsediği uygulamalar altı sigma, 5s ve yalın üretim uygulamalarıdır. Bu uygulamalar belirli istatistiki çalışmalar sonucu gelişime yönelik uygulamalardır. Bu tez kapsamında yapılan çalışmada lojistik firmalarının toplam kalite yönetimi hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları eğer var ise toplam kalite yönetimi uygulamalarını şirket içerisinde uygulayıp uygulamadıkları sorgulanmıştır. Bununla birlikte eğitime verdikleri önem, aynı zamanda toplam kalite yönetimi uygulamalarını uygulayan firmalar arasında belirlinen ölçek üzerinden araştırmalar yapılıp eğilimleri ölçülmüştür. Bu değerlendirmler sonucunda müşteri şikâyetlerini azaltma, müşteri memnuniyetini sağlama, verimliliği ve problem çözme tekniklerini arttırma durumları incelenmiş ve neticesinde pozitif sonuçlara ulaşılmıştır. Aynı zamanda medeni durum, yaş, eğitim durumu ile ilgili kalite parametreleri irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırmaya katılan işletmelerin ve çalışanların toplam kalite yönetimiyle ilgili birçok anlamlı ilişki görülse de yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Sonuç olarak, bu firma çalışanlarına toplam kalite yönetimiyle ilgili bilgilendirmeler yapılmalı ve işletme düzeyinde toplam kalite yönetiminin sağlayacağı verim hakkında farkındalık oluşturmaları yerinde olacaktır.
The logistics discipline has always included the concept of total quality management. Basically logistics is customer focused and wants development. The presence of this development is a total quality management practice. Total quality management is a system that continuously implements and implements measurement and evaluation within the framework of certain standards, which are aimed at education and aimed at zero error. The applications adopted by the quality management system are six sigmas, 5s and lean manufacturing applications. These practices are specific to the development of statistical studies. At this thesis, it was researched whether the logistics firms were informed about total quality management and it was questioned whether they applied the total quality management practices within the company. At the same time, the importance of the training and the tendency of the firms applying total quality management practices have been investigated through specific scale. As a result of these evaluations, customer complaints are reduced, customer satisfaction, productivity improvement, problem solving techniques are investigated and positive results are obtained. At the same time, quality parameters related to marital status, age, educational status were examined. As a result of the evaluations, it is seen that the participating enterprises and employees have a meaningful relation with the total quality management but they do not have sufficient knowledge. As a result, information on total quality management has to be made and awareness about the yield that total quality management will create at the enterprise level has been created.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3226
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuna Çevik.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 27, 2024

Download(s)

78
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.