Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3230
Title: Akut romatizmal ateşli hastalarda plazmada mikrorna profillemesi (mir- 101, mir-1183 ve mir-1299)
Other Titles: Plasma microRNA profiling of patients with acute rheumatic fever (miR-101, miR-1183 and miR-1299)
Authors: Kayaalp, Ece
Advisors: Dolunay Gürses
Keywords: Akut Romatizmal Ateş
MikroRNA
Romatizmal kardit
Acute Rheumatic Fever
MicroRNA
Rheumatic carditis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akut Romatizmal Ateş (ARA); genetik yatkınlığı olan bireylerde, romatizmal kalp hastalığına (RKH) yol açabilen enflamatuvar bir hastalıktır. MikroRNA’lar (miRNA) protein sentezini düzenleyen küçük RNA molekülleridir ve çok sayıda hastalığın patogenezinde tanımlanmışlardır. Çalışmamızda; ARA ve RKH patogenezinde miRNA’ların rolünün araştırılması amaçlandı. Çalışmamız, ARA geçiren 69 çocuk ile 27 sağlıklı çocuk üzerinde kesitsel olarak yapıldı. Tüm çocukların ARA atağı sırasındaki bulguları kaydedilerek; izole artrit ve kardit varlığı ile karditin ağırlığı değerlendirildi. Çalışmaya alınan çocuklar, son kontrolde RKH açısından ekokardiyografi ile değerlendirildi. Periferik kandan miR-101, miR-1183 ve miR-1299 izolasyonu için kan örnekleri alındı. MiRNA ekspresyonları “Real-Time PCR” yöntemiyle çalışıldı. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık yoktu (p>0,05). MiR-101 ve miR-1183 ekspresyonları ARA geçiren çocuklarda sağlıklı çocuklara göre anlamlı olarak 4,5 kat azalmıştı (p<0,05). Hastaların 9’unun (%13) ailesinde ARA öyküsü vardı. Aile öyküsü olan hastalarda miR-1183 ekspresyonu kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmış bulundu (p<0,05). Akut ARA atağı sırasında hastaların; 15’inde (%21,7) izole artrit, 54’ünde (%78,2) kardit mevcuttu. İzole artriti olan çocuklar ile kontrol grubu arasında miR- 101, miR-1183 ve miR-1299 ekspresyonları açısından farklılık saptanmadı (p>0,05). Kardit grubunda miR-1183 ekspresyonu kontrol grubuna göre belirgin azalmıştı (p<0,05). ARA akut atakta karditi olan çocukların; 17’si hafif kardit (%31,5), 21’i orta kardit (%38,9), ve 16’sı ağır kardit (%29,6) bulgularına sahipti. Orta-ağır kardit grubunda miR-101 ekspresyonu, sağlıklı çocuklara göre anlamlı olarak azalmış saptandı (p<0,05). Akut atak sırasında karditi olan çocukların %66,7’sinde RKH geliştiği görüldü. RKH gelişen çocuklarda miR-101, miR-1183 ve miR-1299 ekspresyonları sağlıklı çocuklara göre azalmış olmakla birlikte, farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). MiR-101 ve miR-1183’ün; ARA ve RKH tanısında kullanılabilecek birer biyomarker olarak performansları ROC analizi ile değerlendirildi. Bu miRNA’ların ARA tanısı için AUC (eğri altında kalan alan) değeri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuçlarımız ARA ve RKH patogenezinde mir-101 ve miR-1183’ün rollerinin olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu konuda daha geniş serilerde ve daha farklı MiRNA’ ları içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Acute Rheumatic Fever (ARF) is an inflammatory disease that can lead to rheumatic heart disease (RHD) in individuals with a genetic predisposition. MicroRNAs (miRNAs) are small RNA molecules that regulate protein synthesis, and they are also identified in the pathogenesis of many diseases. In our study, it was aimed to investigate the role of miRNAs in the pathogenesis of ARF and RHD. Our study was conducted cross-sectionally on 69 children suffering from ARF and 27 children that were healthy. The findings of all children during the ARF attack were recorded; the presence of isolated arthritis and carditis, and the severity of the carditis were evaluated. The children who were included in the study were evaluated by echocardiography in terms of RHD at the last control. Blood samples were obtained for isolation of miR-101, miR-1183, and miR-1299 from peripheral blood. The miRNA expressions were studied with "Real-Time PCR" method. There were no differences in terms of age and gender between groups (p>0,05). MiR-101 and miR-1183 expressions had significantly decreased 4,5 times in children with ARF in comparison with healthy children (p<0,05). 9 of the patients (13%) had a history of ARF in the family. The miR-1183 expression was significantly decreased in patients with a family history compared to the control group (p<0,05). During acute ARF attack, 15 (21,7%) of the patients had isolated arthritis and 54 (78,2%) of them had carditis. No differences were detected between children with isolated arthritis and the control group in terms of miR-101, miR-1183, and miR- 1299 expressions (p>0,05). The expression of miR-1183 was significantly decreased in the carditis group compared to the control group (p<0,05). During acute ARF attack in children with carditis; 17 of them had mild carditis (31,5%), 21 of them had moderate carditis (38,9%), and 16 of them had severe carditis (29,6%) symptoms. The expression of miR-101 was found to have decreased significantly in the medium-heavy carditis group in comparison with healthy children (p<0,05). RHD was observed to develop in 66,7% of the children with carditis during an acute attack. Although miR-101, miR-1183, and miR-1299 expressions were decreased in children who developed RHD in comparison with healthy children, the difference was not statistically significant (p>0,05). The performances of miR-101 and miR- 1183 as possible biomarkers to be used in the diagnosis of ARF and RHD were evaluated by ROC analysis. The AUC (area under the curve) value of these two miRNAs for the diagnosis of ARF was found to be statistically significant (p<0,05). Our results suggest that miR-101 and miR-1183 may have roles in the pathogenesis of ARF and RHD. However, further studies with larger series and involving other varieties of miRNAs are needed on this subject.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.09.2017 tarih ve 2017TIPF016 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3230
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ece KAYAALP TEZ (1).pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

136
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.