Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3233
Title: Prostat kanseri tanısında mr-us füzyon görüntüleme kılavuzluğunda yapılan hedefli prostat biyopsisinin etkinliği
Other Titles: The effıcacy of mr-us fusıon guıded bıopsy for detectıon prostate cancer
Authors: Fırat, Erhan
Advisors: Ahmet Baki Yağcı
Keywords: MR-US füzyon görüntüleme
Prostat, hedefli biyopsi
MR-US fusion imaging
Targeted biopsy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada; prostat kanseri tanısında MR-US füzyon görüntüleme kılavuzluğunda yapılan hedefli prostat biyopsisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Standart sistematik biyopsi ve hedefli prostat biyopsisinin, bu iki yöntemin kombine kullanımına göre tanısal performansları ve lezyonları tanımlamaları karşılaştırıldı. Çalışmamıza serum prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği ve/veya anormal parmakla rektal muayene (PRM) bulguları ile birlikte son 3 ay içerisinde hastanemizde elde olunan multiparametrik prostat MRG (mpMRG)’sinde PIRADS skoru?3 lezyon tespit edilmesi nedeniyle Üroloji kliniği tarafından Radyoloji Anabilim Dalı'na prostat biyopsisi için refere edilen 126 hasta dahil edildi. MR'da tespit edilmiş olan her bir lezyondan gerçek zamanlı MR-US füzyon görüntüleme kılavuzluğunda, lezyon başına en az 1 adet hedefli biyopsi alındı. Hedefli biyopsi işlemi tamamlandıktan sonra, füzyon görüntüleme sistemi kapatıldı. Sadece TRUS görüntüleri kılavuzluğunda sistematik olarak 12 kadrandan biyopsi alındı. Konu üzerinde deneyimli bir patolog tarafından benign ve malign bulgular raporlandı. Malignite saptanan her kor için Gleason skoru verildi ve maksimal pozitif kor uzunluğu (MPKU) hesaplandı. Gleason skoru?7 lezyonlar veya MPKU?5 mm olan lezyonlar ''klinik anlamlı kanser'' kabul edildi. 126 hastanın 78’inde (%61,9) prostat kanseri saptandı. Toplam 59 hasta (%46,8) klinik anlamlı kanser tanısı alırken, 19 hasta (%15,1) klinik anlamsız kanser tanısı aldı. 48 hastanın (%38,1) ise patoloji sonucu benign idi. Hedefli biyopsi (HB) ve sistematik biyopsi (SB) yöntemlerinin tek başına hastaları tanımlamaları arasında anlamlı fark yoktu (p=0,111). Ancak kanser saptamada iki yöntemin kombine kullanımının, bu yöntemlerin tek başına kullanımına göre anlamlı olarak yüksek sonuç verdiği bulundu (p=0,0001). HB ile hastaların Gleason skorları SB'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,019). SB 18 hastada 18 adet hedef dışı malignite yakaladı. Bu hedef dışı lezyonların 13'ü klinik anlamsız kanser iken, 5'i klinik olarak anlamlı kanserdi. 126 hastada toplam 157 şüpheli lezyon değerlendirildi. Hedef lezyon ve sistematik biyopside bu lokasyona uyan kadranlar göz önüne alındığında; HB yöntemi ile yapılan örneklemelerde maksimal pozitif kor uzunluğu ve Gleason skoru, SB yöntemi ile yapılan örneklemelere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Anterior yerleşimli lezyonlarda HB'nin klinik anlamlı kanseri yakalama oranı SB'den anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,002). Transizyonel zon yerleşimli lezyonlarda HB'nin klinik anlamlı kanseri yakalama oranı SB'den anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,011). Sonuç olarak; çalışmamızda hedefli biyopsi ile daha yüksek Gleason skoru, daha büyük MPKU ve daha fazla klinik anlamlı kanser saptandı. Ayrıca anterior yerleşimli lezyonlarda hedefli biyopsi ile daha fazla klinik anlamlı kanser saptandı. Diğer taraftan sistematik biyopsi ile mpMRG'de saptanan hedef lezyonlar dışında da malign odaklar tespit edildi. Ancak bunların %72,2'si klinik olarak anlamsız kanserdi. Hedefli biyopsi ile sistematik biyopsinin kombine kullanımının, bu yöntemlerin tek başına kullanımına göre prostat kanseri tanısı alan hasta sayısını belirgin artırdığı bulundu. Bu bulgular ışığında, uygun hasta yönetiminin sağlanması için sistematik biyopsiye hedefli biyopsinin eklenmesini önermekteyiz.
The aim of this study was to evaluate the role of MR-US fusion imaging guided prostate biopsy in the diagnosis of prostate cancer. The standard systematic biopsy and targeted prostate biopsy were compared with each other and combined to investigate their diagnostic performance and lesion characterization. Our study included 126 patients referred by the urology department for prostate biopsy due to serum prostate specific antigen elevation and/or abnormal digital rectal examination findings and a lesion with PIRADS score ?3 in multiparametric prostate MRI performed in our hospital within the last 3 months. An MR-US fusion imaging system based on rigid registration was used to obtain at least one core from each lesion detected on MRI. After the targeted biopsy procedure was completed, the fusion imaging system was turned off. TRUS guided 12-core prostate biopsy was performed systematically. Benign and malignant findings were reported by an experienced pathologist. Gleason score was determined and maximal positive core length was calculated for each core detected malignancy. Gleason score ?7 or maximal positive core length ?5 mm lesions were accepted as ''clinically significant cancer''. Prostate cancer was detected in 78 (61,9%) of 126 patients. 59 patients (46.8%) were diagnosed with clinically significant cancer and 19 patients (15.1%) were diagnosed with clinically insignificant cancer. The pathology results were benign in 48 patients (38.1%). There was no significant difference between targeted biopsy (TB) and systematic biopsy (SB) methods (p=0,111). However, with the combined use of these two methods, significantly more prostate cancer was detected (p=0,0001). Gleason scores of patients with TB were significantly higher than with SB (p=0,019). SB detected 18 non-target malignancies in 18 patients. Of these lesions; 13 lesion were clinically insignificant and 5 lesion were clinically significant. Total of 157 suspicious lesions were evaluated in 126 patients. Maximal positive core length and Gleason score of samples with TB were higher than with SB (p<0,05). The clinically significant cancer rate of HB was significantly higher than of SB in anterior lesions (p=0,002). In transitional zone lesions, the clinically significant cancer rate of TB was significantly higher than of SB (p=0,011). In conclusion, more clinically significant cancer, higher Gleason score and greater maximal positive core length was detected with TB in our study. More clinically significant cancer was detected with targeted biopsy in anterior lesions. However, SB also detected prostate cancer from extra-target areas (%72 clinically insignificant cancer). The combined use of TB and SB significantly increased the number of patients diagnosed with prostate cancer in comparison to each method alone. We recommend adding targeted biopsy to the standard systematic biopsy to facilitate appropriate patient management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3233
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erhan Fırat.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on May 27, 2024

Download(s)

140
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.