Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3234
Title: Kolonoskopi hazırlığının etkinliği ve güvenilirliği üzerinde etkili olan faktörler
Authors: Karayel, Hande Tuğba
Advisors: Mustafa Çelik
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: G?R?? VE AMAÇ: Biz bu çalışmada kolonoskopi hazırlığının önemini değerlendirmeyi ve kolonoskopi hazırlığı üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi olan faktörleri belirlemeyi amaçladık. Bu çalışmada elde edilecek sonuçlar ile her hastaya uygun optimal kolonoskopi hazırlık yöntemini belirleyebileceğimizi ve bu sayede optimal hazırlık ile gereksiz işlem sayısını azaltabileceğimiz, işlem başarı şansını artırabileceğimizi ve sonuç olarak hasta ve maliyet açısından faydalı sonuçlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. MATERYAL VE METOD: Çalışmaya elektif kolonoskopi istenen ve fosfosoda ile hazırlık verilen 150 hasta, macrogol ile hazırlık verilen 150 hasta olmak üzere toplam 300 hasta dahil edildi. Kolonoskopi işleminden sonra kolonoskopi raporları incelenerek kolonoskopi temizliğinin yeterliliği kaydedildi. Hastalarda kolonoskopi öncesi ve sonrası üre, kretinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor dengesindeki değişikler değerlendirildi (tablo 2-3). Çalışmaya katılan tüm hastalarda hazırlık yeterliliğinin DM, cinsiyet, ilaç sayısı, yaş ve VKİ ile ilişkisi değerlendirildi (Tablo 4-5). Çalışmaya alınan hastalar XM ve macrogol olarak iki gruba ayrıldı. İki grubun hazırlık yeterliliğinin DM, cinsiyet, ilaç sayısı, yaş ve VKİ ile olan ilişkisi ayrı ayrı değerlendirildi (Tablo 6-7). Çalışmaya alınan XM ve macrogol grubundaki hastalar kendi içlerinde 65 yaş altı ve üstü olarak ikiye ayrıldı. Her iki grup kendi içerisinde ve birbiri ile olacak şekilde 65 yaş altı ve üstündeki hastalarda hazırlık yeterliliği karşılaştırıldı (Tablo 8). Son olarak XM ve macrogol grubu hazırlık yeterliliği açısından karşılaştırıldı (Tablo 9). BULGULAR: Hastaların üre ve potasyum değerleri işlem sonrası işlem öncesine göre daha düşüktü (p<0.0001), (p<0.0001). Hastaların işlem sonrası kreatinin ve fosfor düzeyleri işlem öncesine göre daha yüksekti (p<0.05), (p<0.0001). DM olmayan grubun hazırlık yeterliliği DM olan gruba göre daha iyi saptandı (p=0,0001*). Her iki cinsiyette hazırlık yeterliliği arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,695). Çalışmaya alınan tüm hastalarda hazırlık yeterliliği ile kullanılan ilaç sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde korelasyon saptandı (p=0,003 r= -0,172). Çalışmaya alınan tüm hastalarda hazırlık yeterliliği ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif yönde korelasyon saptandı (p=0,000 ; r = -0,310). XM ve macrogol gruplarının her ikisinde de DM olmayanlarda hazırlık yeterliliğinin DM olan gruba göre daha iyi olduğu tespit edildi (p=0,0001*). XM grubunda hazırlık yeterliliği ile ilaç sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif yönde korelasyon saptandı (p=0,006 r= -0,222*). XM ve macrogol grubunun her ikisinde de hazırlık yeterliliği ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif yönde korelasyon saptandı (p=0,000 r= 0,439*), (p=0,005 r= -0,229*). 65 yaş altı ve üstü kişilerde XM ve macrogol grupları arasında kolonoskopi hazırlığı yeterliliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,053), (p=0,807). XM ve macrogol grubu hazırlık yeterliliği açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,631). Tüm hasta grubundada 65 yaş altı hastalarda hazırlık yeterliliği düzeyi 65 yaş ve üstü hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı (p<0.001). TARTIŞMA: Biz bu çalışmada kolonoskopi hazırlığının ve tercih edilen hazırlık yönteminin renal fonksiyonlar üzerinde ciddi bir olumsuzluk oluşturmadığını saptadık. Ayrıca DM varlığının kolonoskopi hazırlık yeterliliği üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ancak cinsiyetin bu konuda etkisinin olmadığını gösterdik. Kullanılan ilaç sayısı ve yaş ile hazırlık yeterliliği arasında negatif yönde korelasyon olduğunu saptadık. Ayrıca 65 yaş üstü hastalarda kolonoskopi hazırlık yönteminin hazırlık yeterliliği ile ilişkisi olmadığını gösterdik. Sonuç olarak bu çalışmada elde ettiğimiz veriler ile her hastaya uygun optimal kolonoskopi hazırlık yöntemini belirleyebilir ve bu sayede optimal hazırlık ile gereksiz işlem sayısını azaltabiliriz.
ABSTRACT INTRODUCTION AND OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the significance of the preparation of colonoscopy and to determine the factors that have positive or negative effect on the preparation of colonoscopy. We think that we can determine optimal colonoscopy preparation method suitable for each patient with the results obtained in this study and we can improve the chances of success of the operation which can decrease the number of unnecessary operations with optimal preparation and as a result we can reach useful results in terms of patient and cost. MATERIAL AND METHOD: A total of 300 patients were enrolled in the study, 150 patients who were requested elective colonscopy and given phsphosoda preparation and 150 patients who were given macrogol and preparation. After the colonoscopy procedure, the colonoscopy reports were examined and the adequacy of the colonoscopy cleanup was recorded. Changes in urea, creatinine, sodium, potassium, calcium, phosphorus balance before and after colonoscopy were evaluated in patients (Table 2-3). In all patients participating in the study, the preparation competence was evaluated in relation to DM, gender, number of medications, age and BMI (Table 4-5). The patients who were taken into study were divided into two groups as XM and macrogol. DM, gender, number of medications, age and association with BMI were assessed separately for the two groups (Table 67). Patients in the XM and macrogol groups were divided into two groups as those under and over 65 years of age. Preparatory competence was compared within and between both groups under and over the age of 65 (Table 8). Finally, XM and macrogol groups were compared in terms of preparation competence (Table 9). RESULTS: Urea and potassium values of the patients were lower (p <0.0001) (p <0.0001) than before procedure. After procedure, creatinine and phosphorus levels of the patients were higher than before the procedure (p <0.05) (p <0.0001). Non DM group was determined to be better than the DM group (p = 0.0001 *). No significant difference was determined between the preparation competence in both genders (p = 0.695). A statistically significant negative correlation was found between the preparation competence and the number of drugs used in all the patients studied (p = 0,003 r = -0,172). A statistically significant negative correlation was found between the preparation competence and age in all the patients studied (p = 0,000; r = -0,310). In both the XM and macrogol groups, the preparation competence was better in non-DM than the DM group (p = 0.0001 *). In the XM group, there was a statistically significant negative correlation between the preparation competence and the number of medications (p = 0,006 r = -0,222 *). A statistically significant negative correlation was found between the preparation competence and age in XM and macrogol groups both (p=0,000 r= -0,439*), (p=0,005 r= -0,229*). There was no statistically significant difference between the groups of XM and macrogol in terms of colonoscopy preparation competence (p = 0,053) (p = 0,807). There was no statistically significant difference when comparing XM and macrogol group preparation competence (p = 0,631). In the whole patient group, the level of preparation competence was found to be statistically higher in patients under 65 years than over-65 years old group (p <0.001). DISCUSSION: In this study, we determined that the preparation of colonoscopy and the preferred method of preparation did not cause a serious adverse effect on renal functions. We also showed that the presence of DM had a negative effect on the colonoscopy preparation competence, but that gender had no effect on this issue. We determined a negative correlation between the number of medications used and age and preparation competence. We also showed that the colonoscopy preparation method is not related to the preparation competence in patients over 65 years of age. As a result, we can determine the optimum colonoscopy preparation method for each patient with the data we have obtained in this study, and we can reduce the number of unnecessary operations with optimal preparation.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi?nin 27.09.2016 tarih ve 2016TIPF0017 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3234
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hande Tuğba Karayel.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 27, 2024

Download(s)

326
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.