Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3235
Title: Tıp fakültesinde çalışan tıp doktorları ve tıp öğrencilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörler
Authors: Tamer Edirne
Kırmızıgül, Yusuf
Keywords: Tükenmişlik sendromu
Duygusal tükenme
Duyarsızlaşma
Kişisel başarı
Genel sağlık anketi-12
Burnout syndrome
Emotional exhaustion
Depersonalization
Personal accomplishment
General health questionnaires-12
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Tükenmişlik Sendromu, mesleği gereği duygusal harabiyetlere maruz kalan ve başka insanlarla sürekli yüz yüze çalışan bireylerde görülen bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, umutsuzluk ve çaresizlik duygularının işe, yaşama ve diğer insanlara karşı olumsuz tutum ve davranışlarla yansıması ile oluşan bir durumdur. Çalışmamızda sağlık hizmeti veren doktorlarda tükenmişlik seviyelerini, ruhsal durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 416 doktora sosyodemografik özelliklerin sorgulandığı anket, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi-12 uygulandı. Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi-12 puanları ile yaş, cinsiyet, medeni durum, eşinin çalışma durumu, çocuk sahibi olma durumu, aile yapısı, hissedilen aylık gelir durumu, unvan, çalışmakta olunan bölüm, meslekte geçirilen süre, kronik hastalık varlığı, evde engelli/ hasta kişi varlığı, bölüm/ meslek değiştirme isteği arasındaki ilişki değerlendirildi. Çalışmamızda Maslach Tükenmişlik Ölçeği; duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (D) ve kişisel başarı hissi (KB) olmak üzere üç alt boyutta değerlendirildi. Aile yapısı ve evde engelli kişi varlığı ile Maslach Tükenmişlik alt ölçek puanları ve Genel Sağlık Anketi-12 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Diğer sosyodemografik özellikler ile Maslach Tükenmişlik alt ölçek puanları ve Genel Sağlık Anketi 12 puanları arasında en az bir anlamlı ilişki bulundu. Sonuç olarak, doktorlarda tükenmişliğin sık görüldüğü bilinmektedir. Çalışmamızda görüldüğü gibi doktorlarda tükenmişlik seviyelerinin artması hastalar açısından da olumsuz sonuçlara neden olabilmesinden dolayı ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu konuda yapılabilecek çalışmalarla tükenmişliği etkileyen unsurların saptanması, doktorların konu hakkında bilgilendirilmesi ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
Burnout Syndrome is a condition of exhaustion, long fatigue, hopelessness and helplessness in individuals who are exposed to emotional destruction due to their profession and who are constantly face to face with other people, reflecting the negative attitudes and behaviors towards work, life and other people. In our work, doctors who provide health care are aimed to determine burnout levels, mental conditions and the factors that affect them. In our study, 416 physicians questioning sociodemographic characteristics, Maslach Burnout Questionnaire and General Health Questionnaire-12 were applied at Pamukkale University Medical Faculty Hospital. Maslach Burnout Questionnaire and General Health Questionnaire-12 scores were used to assess age, gender, marital status, partner's working status, child ownership status, family structure, perceived monthly income status, title, occupation, occupation, disabled / sick person presence, department / request to change occupation. Maslach Burnout Scale in our Study; emotional exhaustion (DT), depersonalization (D), and personal feelings of success (KB). There was no statistically significant relationship between family structure and the presence of disability at home and Maslach Burnout subscale scores and General Health Questionnaire-12 scores. There was at least one significant relationship between other sociodemographic characteristics and Maslach Burnout subscale scores and General Health Questionnaire-12 scores. As a result, it is known that burnout is common in doctors. As we have seen in our work, the increase in burnout levels in doctors is a serious public health problem as it can cause negative consequences for patients. It is necessary to determine the factors affecting burnout, doctors should be informed about the subject and precautions should be taken.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3235
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Kırmızıgül.pdf802.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

186
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.