Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3237
Title: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında renalazın diürnal kan basıncı ritmi, sol ventrikül kitle indeksi ve ateroskleroz ile ilişkisi
Authors: Mevlüt Çeri
Erol, Veysel
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: İntroduction Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is an inherited disease characterized by progressive cyst formation in bilateral kidneys and is one of the common causes of end-stage renal disease (ESRD). The renalase is an enzyme that has recently been discovered, most of which is synthesized from renal tubules and metabolizes catecholamines, which is involved in the regulation of blood pressure. To date, there are studies showing the relationship of renalase between hypertension and cardiovascular mortality, although there is no data on this subject in ADPKD. In this study, we aimed to investigate the relationship of renalase enzyme with blood pressure diurnal rhythm, left ventricular mass index and atherosclerosis in ADPKD patients. Methods A total of 59 ADPKD patients (mean age 37.7, 72.9%) and 36 healthy volunteers, who were admitted to the Nephrology Clinic of Pamukkale University Medical Faculty Department of Internal Medicine between January 2017 and January 2018, were included in our prospective study. In all patients, renalase, noradrenalin, adrenaline, creatinine (Cr), Na, K, uric acid, TSH, fT4, LDL, HDL, triglyceride, total cholesterol, glucose, albumin, hemogram and spot urine microalbumin / Cr ratio were studied. 24-hour ambulatory blood pressure was measured by Mobil-O-Graph 24h PWA Monitor, I.E.M. GmbH, Stolberg, Germany in all participants. Carotid artery intima-media thickness measured by doppler USG and left ventricular mass (LVM) and left ventricular mass index (LVMI) were calculated by echocardiography. In statistical evaluation, the data were analyzed by SPSS Version 22.0, Inc. Chicago, IL, USA.
Findings 21 (35%) of the patients with ADPKD were hypertensive and 38 were normotensive (65%) and 36 participants were in the healthy group. Renalase level was significantly higher in hypertensive and normotensive ADPKD than in the healthy control group (69.7 ± 90.02, 91.93 ± 106.55, 16.9 ± 51.4; p = 0.042, p = 0.001, respectively). The renalase level was found to be higher than the hypertensive group in the normotensive ADPKD group, but not statistically significant (91.93 ± 106.55, 69.7 ± 90.02; p = 0.486, respectively). Left ventricular mass index (LVMI) was significantly higher in patients with hypertensive ADPKD compared to normotensive and healthy group (92.2 ± 20.9, 76.2 ± 16.89, 68.6 ± 12.75; p = 0.0001, respectively). There was no significant difference between the normotensive group and the healthy group (76.2 ± 16.89, 68.6 ± 12.75; p = 0.216, respectively). There was no statistically significant difference between the groups in terms of carotid intima-media thickness (0.59 ± 0.16, 0.65 ± 0.17, 0.58 ± 0.1; p = 0.442). No significant difference was found between the groups in terms of dipper-nondipper pattern. There was no significant difference in LVMI values between healthy volunteers and normotensive group (p = 0,216). When all subgroups were compared, there was no significant relationship between renalase level and serum noradrenalin, adrenaline, Malb / Cr and GFR. Results In our study, renalase level was significantly higher in patients with normotensive and hypertensive ADPKD compared with the healthy group, but its relationship with circadian blood pressure rhythm, LVMI and atherosclerosis could not be demonstrated, but multicenter and larger studies were needed.
GİRİŞ Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPKBH), bilateral böbreklerde progresif kist oluşumuyla karakterize kalıtımsal bir hastalık olup son dönem böbrek yetmezliğinin (SDBY) sık görülen nedenlerinden biridir. Renalaz enzimi son zamanlarda keşfedilen, büyük kısmı renal tübülüslerden sentezlenip katekolaminleri metabolize ederek tansiyon regülasyonunda görev alan bir enzimdir. Bugüne kadar renalaz enziminin hipertansiyon ve kardiyovasküler mortaliteyle ilişkisini gösteren çalışmalar mevcut olmakla birlikte ODPKBH’da bu konuda bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, renalaz enziminin ODPKBH hastalarında diürnal kan basıncı ritmi, sol ventrikül kitle indeksi ve ateroskleroz ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Kliniğinde Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında takip edilen 59 ODPKBH’lı (ortalama yaşı 37,7, %72,9 kadın) ve 36 sağlıklı gönüllü, tek merkezli prospektif çalışmamıza dahil edildi. Tüm hastalarda 12 saatlik açlığı takiben renalaz, noradrenalin, adrenalin, kreatinin (Cr), Na, K, ürik asit, TSH, sT4, LDL, HDL, trigliserid, total kolesterol, glukoz, albümin, hemogram ve spot idrar mikroalbumin/Cr oranı çalışıldı. Tüm katılımcılardan 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı (Mobil-O-Graph 24h PWA Monitor, I.E.M. GmbH, Stolberg, Germany) ölçümü yapıldı, doppler USG ile karotis arter intima-media kalınlığı, ekokardiyografi ile sol ventrikül kitle (SVK) ve sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ)’leri hesaplandı. İstatiksel değerlendirmede veriler SPSS Version 22.0, Inc. Chicago, IL, USA programıyla analiz edildi. BULGULAR ODPKBH’lı hastaların 21’i (%35) hipertansif, 38’i normotansif (%65) iken 36 katılımcı sağlıklı grupta idi. Renalaz düzeyi hipertansif ve normotansif ODPKBH’da, sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (sırasıyla 69.7±90.02, 91.93±106.55, 16.9±51.4; p=0,042, p=0,001). Normotansif ODPKBH’lı grupta istatiksel açıdan anlamlı olmasa da renalaz düzeyi hipertansif gruba göre daha yüksek saptandı (sırasıyla 91.93±106.55, 69.7±90.02; p=0,486). Hipertansif ODPKBH’lı grupta sol ventrikül kitle indeksi (SVKİ) normotansif ve sağlıklı gruba göre anlamlı yüksek tespit edildi (sırasıyla 92.2±20.9, 76.2±16.89, 68.6±12.75; p=0.0001). Normotansif ODPKBH’lı grup ile sağlıklı grup arasında ise anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla 76.2±16.89, 68.6±12.75; p=0.216). Karotis intima-media kalınlığı açısından tüm gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (0.59±0.16, 0.65±0.17, 0.58±0.1; p=0.442). Dipper-nondipper patern açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Normotansif ODPKBH’lı grupla sağlıklı gönüllüler karşılaştırıldığında SVKİ değerlerinde anlamlı fark görülmedi (p=0,216). Tüm alt gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında renalaz düzeyi ile serum noradrenalin, adrenalin, Malb/Cr, GFH arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. SONUÇ Çalışmamızda, normotansif ve hipertansif ODPKBH’lı hastalarda renalaz düzeyi sağlıklı gruba göre anlamlı oranda yüksek tespit edilse de sirkadiyen kan basıncı ritmi, SVKİ ve aterosklerozla ilişkisi gösterilememiştir, ancak bu konuda çok merkezli ve daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3237
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
veysel erol-odpkbh-tez-23.01.2019 basıma hazır.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.