Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/330
Title: FARELERDE KOKAİN İNTOKSİKASYON MODELİNDE TETRASİKLİN, DOKSİSİKLİN VE MİNOSİKLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Other Titles: Assessment of Pretreatment Tetracycline, Doxycycline and Minocycline for the Prevention of Acute Cocaine Toxicity in a Mouse Model
Authors: Bektaş, Tarık
Keywords: Kokain Tetrasiklin Fare
Abstract: Farelerde Kokain İntoksikasyon Modelinde Tetrasiklin, Minosiklin ve Doksisiklin Grubu Antibiyotiklerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Tarık Bektaş Amaç: Akut kokain toksisitesi fare modelinde Tetrasiklin, Minosiklin ve Doksisiklin grubu antibiyotiklerin etkinliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 120 tane erkek balb-c faresi deneysel çalışma öncesinde 4 gruba randomize edildi. Bu gruplara intraperitoneal yoldan tetrasiklin 255mg/kg, Doksisiklin 157mg/kg, Minosiklin 170mg/kg, ya da salin uygulandı. Bu uygulamadan 10 dakika sonra letal dozun %50’ i olan 93 mg/kg kokain intraperitoneal yoldan uygulandı. Tüm gruplardaki fareler nöbet aktivitesi (mısır patlağı şeklinde sıçrama, tonik klonik aktivite ya da doğrulma refleksinin kaybı) ve ölüm açısından kokain uygulamasından sonraki 30 dakika boyunca hangi ilacın uygulandığını bilmeyen araştırmacı (kör gözlemci) tarafından takip edildi. Bulgular: Gruplar kontrol grubu ile karşılaştırıldığında nöbet aktivitesi açısından doksisiklin ve minosiklin istatiksel olarak anlamlı iken, tetrasiklin anlamlı bulunmadı. Ölüm açısından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında minosiklin istatiksel olarak anlamlı iken (p<0.001), tetrasiklinin ve doksisiklin oransal olarak ölümü azalttığı gözlense de; istatiksel olarak doksisiklin anlamsız (p=0.139), tetrasiklin ise sınırda anlamlı (p=0.055) bulundu. İlaçlar kendi aralarında karşılaştırıldığında nöbet açısından anlamlı bir fark bulunmasada, mortaliteyi önleme açısından minosiklin tetrasikline göre daha etkili bulunmuştur (p=0.030). Oransal olarak kontrol grubu (ölüm %73,3, nöbet %93,3) ile diğer grupları karşılaştırdığımızda en az ölüm minosiklinde (%23,3), en az nöbet ise minosiklin (%73,3) ve doksisiklinde (%73,3) görülmüştür. Sonuç: Çalışma sonucumuza göre akut kokain intoksikasyonunda minosiklin ve doksisiklini nöbet açısından etkili bulduk. Ölüm açısından değerlendirildiğimizde tetrasiklin ve doksisiklin ölüm sayısını azaltmasına rağmen minosiklin kadar etkili bulunmamıştır. Bu çalışma sonucunda minosiklinin kokaine bağlı nöbet ve ölümü önlemede etkili bir ajan olabileceğini saptadık.
URI: https://hdl.handle.net/11499/330
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarık_Bektaş_tez.pdf597.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 27, 2024

Download(s)

80
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.