Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/338
Title: Denizli ilindeki okulların etkililik düzeyleri
Other Titles: The effectiveness level of schools in Denizli
Authors: Sevimli, Eda
Advisors: Gökhan Tuzcu
Keywords: Etkililik, Etkili Okul, Algı, ?lkokul, Ortaokul
Effectiveness, Effective school, Perception, Primaryschool, Secondaryschool
Abstract: Bu ara?tırmanın amacı, Denizli ilindeki ilkokul ve ortaokullarda çalı?an öğretmenlerin, okullarına ili?kin etkililik algılarını incelemek ve okul etkililiğinin cinsiyet, bran?, okul türü, okulun sosyo-ekonomik düzeyi gibi deği?kenlere göre farklıla?ıp-farklıla?madığını belirlemektir. Ara?tırma tarama modeliyle yapılmı?tır. Balcı (1993) tarafından geli?tirilen etkili okul anketi uygulanmı?tır. Ara?tırma sonucunda elde edilen veriler, SPSS programından yararlanılarak çözümlenmi?tir. Verilerin yorumunda, Independent Sample t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Mann Whitney-U Testi ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmı?tır. Veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmi?tir. Ara?tırmanın sonuçları ?öyle özetlenebilir: 1. Etkili okul boyutları yönünden en etkili boyut “öğretmenler”, en az etkili boyutlar ise “öğrenciler” ve “veliler” dir. 2. Etkili okulun „öğretmenler? boyutundaki özelliklerine sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir. 3. Okulların, etkili okulun „okul yöneticisi?, „öğrenciler? ve „veliler? boyutlarındaki özelliklerine sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri, öğrenim düzeylerine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir.4. Okulların, etkili okulun „öğretmenler?, „okul ortamı?, „öğrenciler? ve „veliler? boyutlarındaki özelliklerine sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri, ilkokul ve ortaokul düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir. 5. Etkili okulun bütün boyutlarındaki özelliklerine sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri okul türüne göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir. 6. Etkili okulun „öğretmenler?, „okul yöneticisi?, „öğrenciler? ve „veliler? boyutlarındaki özelliklerine sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri mezun olunan yüksek öğretim kurumuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir. 7. Sosyo-ekonomik düzeyine göre; okulların etkili okulun bütün boyutlarındaki özelliklere sahip olma derecelerine ili?kin öğretmen görü?leri istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermi?tir. The purpose of this study is to examine the perceptions of teachers who work in elementary and secondary schools in Denizli about school effectiveness, and to find out whether there is a difference in their perceptions regarding school effectiveness as well as variables such as gender, subject they teach, school type, socio-economic level of school. The study is descriptive one, and the data have been collected through a questionnaire, Effective School Survey, a scale developed by Balci in 1993. The data obtained through the questionnaire have been analyzed by using SPSS 16.0. For the data analysis, Independent Sample-t test, Unidirectional Variance Analysis, Mann Whitney-U Test and Kruskal-Wallis Variance Analyses have been used. In addition, the critical level was p < .05 for all the statistical analyses. The research results can be summarized as follows: 1. In terms of effective school, the most effective variable was “teachers” and the least were “students” and “parents”. 2. Regarding the teachers' perceptions related to the effective school, the variable “teachers” had a statistically significant difference in terms of gender. 3. In schools, teachers' perceptions related to the effective school, the variables “school administrators”, “students” and “parents” had a statistically significant difference in terms of educational level of the teachers.4. In schools, teachers' perceptions related to the effective school, the variables “teachers”, “school environment”, “students” and “parents” had a statistically significant difference in terms of the school level such as elementary and secondary school. 5. Teachers' perceptions related to all properties of effective school, there was a statistically significant difference in terms of the type of school. 6. Teachers' perceptions related to the effective school, the variables “school administrations”, “students” and “parents” had a statistically significant difference in terms of the educational background of the teachers. 7. Teachers' perceptions related to the effective school, there was a statistically significant in all variables “teachers”, “school administrators”, “school environment”, “students” and “parents” in terms of socio-economic level of schools.
URI: https://hdl.handle.net/11499/338
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eda Sevimli.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.