Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3470
Title: 5-6 yaş çocukların piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve eğitimci görüşleri
Other Titles: Problems of piano education in 5-6 years old children and opinions of instructors
Authors: Işıkdemir, Tuğba
Advisors: Fatıma Akyüzler
Keywords: Piyano eğitimi
Beş-altı yaş grubu çocuklar
Piyano metotları
Piano education
Children aged five to six years
Piano methods
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocukların başlangıç piyano eğitiminde karşılaşılan sorunların tespit edilerek, piyano eğitimcilerinin ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, piyano eğitiminin en önemli bölümünü oluşturan başlangıç eğitiminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri aramaktır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır ve 5-6 yaş piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar arştırmada incelenecek durumu oluştumaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli ilinde 5-6 yaş çocuklara piyano eğitimi veren eğitimcilerden kolay ulaşlabilir durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 12 piyano eğitimcisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Piyano eğitimcileri ile yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilen ses kayıtları incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. Eğitmenlerin verdikleri yanıtlar kodlanmış ve sorunlarla ilgili temalar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; piyano eğitmenlerinin 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik piyano eğitimi ile ilgili bir öğretim sürecinden geçmedikleri, bu nedenle bir çoğunun okul öncesi çocuklarla çalışmak istemediği, 5-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik yeni çalışmalara ihtiyaç duydukları, daha ileri yaşlardaki çocuklar için kullandıkları metotları bu yaş grubu çocuklara uygulamaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte piyano eğitmenleri, kullandıkları metotlardaki ezgisel yapının kültürel temalarımıza benzememesinin 5-6 yaş çocuklarının müzikal beğenilerine uygun olmadığını ifade etmişlerdir.Piyano eğitim sürecini etkileyen başka bir faktör olarak eğitmenlerin çoğunluğunun, sistematik olarak bir metodu takip etmek yerine, birçok metottan çocuğun seveceği ezgileri seçerek, metotları repertuar kitabı gibi kullandıkları saptanmıştır. Piyano eğitmenlerinin pedagojik eğitimlerinin olmaması, metot tercihlerinde ve uygulamada zorlanmaları, kullandıkları metotlardaki ezgisel yapının kültürel temalarımıza uygun olmaması piyano eğitim sürecini olumsuz etkilediği sonucuna ulaştırmıştır.
The purpose of this research: 5-6 years of age and identification of problems in children beginning piano lessons, in accordance with the opinion of the piano educators and experts, the problems encountered in the initial training forms the most important part of piano training is to seek solutions. A case study of qualitative research methods was used in the research, the problems encountered and studied piano at the age of 5-6 years are Umeda reserch it forms the situation will be examined. The study group consisted of 12 piano educators who were assigned to the piano education by 5-6 year old children in Denizli province. The data of the study were collected using an open-ended semi-structured interview form. Voice recordings from face to face interviews with piano educators were examined and content analysis was conducted. The problems identified by the trainers were coded and themes related to the problems were created. According to the findings; it was determined that piano instructors did not undergo a teaching process related to piano education for children aged between 5-6 years, therefore most of them did not want to work whit preschool children, they needed new studies for 5-6 years old, they tried to apply the piano methods that they used for older children to this age group.According to findings; piano teachers do not undergo a teaching process related to piano education for 5-6 year old children, therefore, most of them do not want to work with preschool children, are not aware of the starting piano methods for 5-6 year old children, and tried to apply older children groups methods to them. At the same time, piano instructors stated that the similarity of the linear structure to our cultural themes in the methods they use did not correspond to the musical tastes of children aged 5-6 years. As another factor affecting the piano education process, it was found that the majority of the instructors used methods like the repertoire book by selecting the melodies that the child would like from many methods instead of systematically following a method. Piano trainers' lack of pedagogical training, difficulty in method choice and practice, the fact that the harmonic structure in the methods, they use the piano and reached the conclusion that the negative impact on the educational process.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3470
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Işıkdemir Y.L.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

354
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,584
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.