Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3477
Title: Collaborative social learning: using edmodo as a social platform to teach EFL writing for preparatory school students
Other Titles: İş birlikçi sosyal öğrenme: üniversite hazırlık öğrencilerine İngilizce yazmayı öğretmede Edmodo’yu sosyal bir platform olarak kullanma
Authors: Doğan, Nurgül
Advisors: Turan Paker
Keywords: Edmodo
İşbirlikçi yazma
Sosyal yapılandırmacılık
E-portföy
Google dokümanlar
Collaborative writing
Social constructivism
E-portfolio
Google docs
Publisher: The Institute of Educational Sciences
Abstract: The aim of this study was to identify perceptions of 52 preparatory school students, who were studying at Uşak University Foreign Languages School in 2017-2018 Academic Fall semester towards using Edmodo to learn how to write in English. The participants used Edmodo collaboratively and interactively for EFL writing classes throughout one semester. During the semester, the students completed nine writing tasks, and the teacher provided them with some course materials. Besides, the students were able to view all their grades and work via Edmodo. Upon using Edmodo for EFL writing classes for one semester, the data were collected. In order to collect the data, convergent parallel design of mixed design was adopted. Quantitative data and qualitative data were collected and analyzed separately, then they were related and interpreted together. To collect quantitative data a 5-point likert scale type questionnaire which was composed of 40 items about the use of Edmodo in ELF writing classes was applied. To collect qualitative data, randomly chosen seven students were interviewed with the four open-ended questions. The quantitative results obtained from SPSS 23 software program and the qualitative results based on the content analysis were found to be consistent and supported each other. The results showed that overall the majority of the participants were content with Edmodo and they liked using Edmodo for their EFL writing classes. The participants believed that Edmodo made writing in English enjoyable. As a significant result, the participants thought that their writing skills improved thanks to using Edmodo for writing. On the other hand, the students appreciated collaborative writing tasks. They thought that thanks to Google Docs writing tasks, they learnt a lot both from their peers and their teacher by collaborating. The students also believed that they could observe their progress because they were able to store all their works and course materials on Edmodo.
Bu çalışmanın amacı, Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 2017- 2018 güz döneminde öğrenim gören 52 hazırlık okulu öğrencisinin İngilizce yazmayı öğrenmek için Edmodo'yu kullanmaya yönelik algılarını tespit etmektir. Katılımcılar bir dönem boyunca İngilizce yazma derslerinde Edmodo'yu işbirlikçi ve etkileşimli olarak kullanmışlardır. Dönem boyunca öğrenciler dokuz yazma çalışmasını tamamlamış ve öğretmen onlara bazı ders materyalleri sağlamıştır. Ayrıca, öğrenciler tüm notlarını ve yazma çalışmalarını Edmodo üzerinden görüntüleyebilmişlerdir. Bir akademik dönem boyunca Edmodo kullanımının ardından veriler toplanmıştır. Veri toplamak için karma araştırma tasarımın yakınsak paralel modeli uyarlanmıştır. Nicel veriler ve nitel veriler ayrı ayrı toplanmış ve analiz edilmiş, sonra birbirleriyle ilişkilendirilip yorumlanmıştır. Nicel verilerin toplanması için, İngilizce yazma derslerinde Edmodo kullanımıyla ilgili 40 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Nitel verilerin toplanması için rastgele seçilen yedi öğrenciye dört açık uçlu soru sorularak röportaj yapılmıştır. SPSS 23 yazılım programından elde edilen nicel sonuçların ve içerik analizine dayanan nitel sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu saptanmış ve birbirlerini destekledikleri görülmüştür. Sonuçlar, katılımcıların çoğunluğunun Edmodo' dan memnun olduklarını ve İngilizce yazma dersleri için Edmodo' yu kullanmayı sevdiklerini göstermiştir. Katılımcılar Edmodo sayesinde İngilizce yazmanın daha keyifli hale geldiğini bildirmişlerdir. Önemli bir sonuç olarak, katılımcılar Edmodo sayesinde yazma becerilerinin geliştiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, öğrenciler işbirlikçi yazma çalışmalarını takdir etmişlerdir. Katılımcılar, Google Dokümanlar üzerinden yaptıkları yazma çalışmaları sayesinde hem akranlarından hem de öğretmenlerinden çok şey öğrendiklerini bildirmişlerdir. Öğrenciler ayrıca, tüm çalışmalarını ve ders materyallerini Edmodo'da saklayabildiklerinden, ilerlemelerini gözlemleyebileceklerini onaylamışlardır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3477
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10235870.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

106
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.