Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3493
Title: Hemiplejik hastalarda el fonksiyonlarının geliştirilmesinde konvansiyonel rehabilitasyona eklenmiş el kol rehabilitasyon cihazı ve ayna tedavisi metodlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparing the development of hand functions in patients with stroke through effectiveness of hand arm rehabilitation device and mirror therapy methods in addition to conventional therapy
Authors: Altınkapak, Nadide Gül
Advisors: Ayşe Sarsan
Keywords: İnme rehabilitasyonu
Ayna tedavisi
El kol rehabilitasyon cihazı
Pablo
Stroke rehabilitation
Mirror therapy
Hand arm rehabilitation device
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı; hemiplejik hastalarda el fonksiyonlarının geliştirilmesinde, konvansiyonel rehabilitasyona eklenmiş el kol rehabilitasyon cihazı ve ayna tedavisi metodlarının etkinliğinin motor, fonksiyonel ve günlük yaşam aktivite parametreleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. Kırk beş inmeli hasta çalışmaya dahil edildi. Belirtilen kriterlere uygun olarak seçilen hastalar daha sonra 'Random Number Generator Program' ile 15’er kisilik üç tedavi grubuna ayrıldı. Grup 1'deki hastalara sadece konvansiyonel tedavi günde 45 dk, Grup 2'deki hastalara konvansiyonel tedaviye ek olarak günde 30 dk üst ekstremite ayna tedavisi eğitimi, Grup 3'deki hastalara konvansiyonel tedavi ve Tyromotion Pablo el-kol rehabilitasyon cihaz aracılı rehabilitasyon programı günde 30 dk uygulandı. Tedavi tüm gruplara haftada beş seans, dört hafta boyunca toplam yirmi seans olacak şekilde uygulandı. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmelerinde; Brunnstrom Evrelemesi (BS), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Duruöz El indeksi (DEI), el bilek fleksiyon, ekstansiyon eklem hareket açıklığı dereceleri ve el kavrama gücü değerlendirme parametreleri kullanıldı. Tedavi sonrası grupların karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark FBÖ’de, el bilek fleksiyon değeri, el kavrama gücü parametrelerinde vardı. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için gruplar ikili olarak karşılaştırıldığında, FBÖ ve el bilek fleksiyon derecesi parametresinde Pablo grubunda tedavi sonrası gelişme, ayna ve konvansiyonel tedavi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde fazlaydı, ayna ve konvansiyonel tedavi grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. El kavrama gücü açısından gruplar arası karşılaştırma yapıldığında; ayna ve Pablo tedavi gruplarında tedavi sonrası iyileşme konvansiyonel tedavi grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Ayna ve Pablo grupları arasında ise tedavi sonrası el kavrama gücü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Brunnstrom üst ekstremite ve el, DEI, el bilek ekstansiyon dereceleri testlerindeki tedavi sonrası değerlendirmede gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu üç tedavi yönteminin karşılaştırıldığı ilk çalışma olan çalışmamızın sonuçlarına göre inmeli hastalarda Pablo cihaz aracılı tedavi yönteminin daha fazla günlük yaşam aktivitelerinde kazanımlara, el bilek fleksiyonu ve el kavrama gücünde daha fazla artışa yol açmaktadır. Ayrıca ayna tedavisi ile el kavrama gücünde artış olması, erken dönem inme rehabilitasyonunda konvansiyonel tedavi yöntemlerine ayna tedavisinin eklenmesinin fonksiyonel ve motor gelişim üzerine olumlu etkileri olmaktadır.
The purpose of this study is to compare the development of hand functions in patients with stroke through the effetiveness of hand arm rehabilitation device and mirror therapy methods in addition to conventional therapy methods’ effects on motor, functional and activity of daily living parameters. Forty-five patients with stroke were included in the study. the patients were then divided into three treatment groups of 15 patients with the 'Random Number Generator Program'. Patients in group 1 was treated only with conventional therapy for 45 min/day, patients in group 2 was treated with upper extremity mirror therapy for 30 min/day in addition to conventional treatment, patients in group 3 was treated with tyromotion pablo hand- arm rehabilitation device based rehabilitation therapy for 30 min/day in addition to conventional treatment. Treatment consisted of five sessions per week for all groups, for a total of twenty session through four weeks applied. In the assessment of patients before the treatment and after the treatment; Brunnstorm Stage (BS), Functional Independence Measure (FIM), Duruoz Hand Index (DHI), wrist flexion, extension degrees and hand grip evaluation parameters were used. In the post treatment assessment, statistically significant differences were identified between the groups in FIM, wrist flexion degree, hand grip parameters. When the groups are compared in pairs to determine which group the difference is from, post-treatment improvement in the Pablo group in the FIM and wrist flexion grade parameters, mirror and conventional treatment group, statistically significant was determined, no statistically significant difference was found between the mirror and the conventional treatment group. When comparing groups in terms of hand grip strength, mirror and Pablo treatment groups, the post-treatment improvement was statistically significantly higher than the conventional treatment group. There was no statistically significant difference in hand grip strength between the mirror and Pablo groups after treatment. In the post treatment assessment, there was no statistically significant differences between the groups in BS upper extremity and hand, DHI, wrist extension degrees eveluation parameters.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3493
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

450
checked on May 27, 2024

Download(s)

410
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.