Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3494
Title: Koroner arter hastalarında matriks metaloproteinaz-2 ve anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizminin araştırılması
Other Titles: Research of matrix metalloproteinase-2 and angiotensin converting enzyme gene polymorphism in coronary artery disease
Authors: Gökçe, Kadri
Advisors: İbrahim Türkçüer
Keywords: Anjiotensin dönüştürücü enzim
Kardiyovasküler hastalık
Koroner arter hastalığı
Mutasyon
Matriks metaloproteinazlar
Angiotensin converting enzyme
Matrix metalloproteinases
Cardiovascular disease
Coronary artery disease
Mutation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Matriks metaloproteinazlar (MMP'ler), normal biyolojik işlemler sırasında bağ dokusu rejenerasyonuna yol açan ekstraselüler matriksi parçalayan proteolitik enzimlerdir. ACE (Anjiotensin dönüştürücü enzim)'nin çeşitli biyolojik eylemleri iskemik kalp hastalığının patogenezinde yer alır. Çalışmadaki amacımız; MMP 2 ve ACE gen polimorfizmi ile ilişkili KAH riski arasındaki olası ilişkiyi klinik açıdan değerlendirmektir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilimdalı’na başvuran 19 ile 91 yaş aralığında 100 kontrol ve 200 hasta olmak üzere toplam 300 kişiden toplanan periferik kan örnekleri steril, ortalama 2 ml antikogülanlı (K3EDTA) vakumlu tüpler içerisine alındı. Elde edilen genomik DNA’larda; PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi ile MMP-2 ve ACE genine özgü bölge çoğaltılarak ve bu bölgelerde yer alan polimorfik odaklar restriksiyon enzimi ile kesilerek, yüksek çözünürlükteki agaroz jelde gözlenecek ve PCR/RFLP tabanına dayalı genotipleme yapıldı. Ayrıca hastaların hemogram ve biyokimyasal parametreleri ve komorbiditeleri de bilgisayar ortamına aktarılarak istatistiksel analizler yapıldı. Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ve hemogram değerleri karşılaştırıldığında; hastaların yaş, kreatinin, hsTrop ve CKMB değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görüldü (hepsi için p<0.05). Gruplar arasında mutasyon ve MMP-2 oranları karşılaştırıldığında; hasta grubunda D/D oranı (%50) kontrol grubuna göre (%37,00) daha yüksek iken kontrol grubunda I/D oranı (%45,00) hasta grubuna göre (%29,00) daha yüksektir (p:0,021). D/D mutasyonu olanların AST değeri (39,42±39,11), I/I mutasyonu (31,74±32,94) ve I/D mutasyonu olanlara göre (31,26±34,12) daha yüksektir (p:0,031). Sonuç olarak, tek başına D allel frekansı hastalarda kontrol grubuna göre daha sık bulunurken, DD alleli HT açısından risk faktörü olarak saptandı.
Matrix metalloproteinases (MMPs) are proteolytic enzymes that break down the extracellular matrix, which leads to connective tissue regeneration during normal biological processes. Various biological actions of ACE (Angiotensin converting enzyme) are involved in the pathogenesis of ischemic heart disease. The aim of this study was to evaluate the possible association between the risk of CAD associated with MMP 2 and ACE gene polymorphism. Peripheral blood samples collected from a total of 300 people, including 100 controls and 200 patients aged 19 to 91 years, admitted to Pamukkale University Faculty of Medicine Emergency Department were taken into sterile, mean 2 ml anticoagulated (K3EDTA) vacuum tubes. In genomic DNA obtained; PCR (Polymerase Chain Reaction) method by multiplying the region specific to MMP-2 and ACE gene and the polymorphic foci in these regions by restriction enzyme cut, high-resolution agarose gel will be observed on the basis of PCR / RFLP based genotyping has been done. In addition, hemogram and biochemical parameters and comorbidities of the patients were transferred to computer and statistical analyzes were done. When age and hemogram values were compared between patient and control groups; age, creatinine, hsTrop and CKMB values of the patients were higher than the control group (p<0.05 for all). When mutation and MMP-2 ratios were compared between the groups; D/D ratio (% 50) was higher in the patient group compared to the control group (% 37,00), while the I/D ratio in the control group (% 45,00) was higher than the patient group (% 29,00) (p: 0,021). AST values of D/D mutations (39,42±39,11) are higher than those with I/I mutations (31,74±32,94) and I/D mutations (31,26±34,12) (p:0,031). In conclusion, D allele frequency was found to be more frequent in patients compared to the control group, whereas DD allele was found to be a risk factor for HT.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3494
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dr. Kadri GÖKÇE tez.-dönüştürüldü.pdf945.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.