Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3499
Title: Spinal kord stimülasyonu uygulanan hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Authors: Gürsoy, Merve
Advisors: Ercan Lütfi Gürses
Keywords: Spinal Kord Stimülasyonu
Kronik Ağrı
Nöropatik Ağrı
Spinal Cord Stimulation
Chronic Pain
Neuropathic Pain
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Spinal kord stimulasyonu kronik ağrı kontrolünde, geri dönüşümlü minimal invaziv, komplikasyon oranı düşük ve etkin bir tedavi alternatifidir. Diabetik periferik nöropati, herpes sonrası nöralji, karın ve pelvis kaynaklı ağrılar, ampütasyon sonrası ağrılar, göğüs duvarı ağrılarıda, SKS ile ağrının tedavi edilebildiği diğer kronik ağrı durumlarıdır. Çalışmamızda Algoloji Kliniğinde spinal kord stimülasyonu uygulanan hastalarda yöntemin uzun süreli etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Spinal kord stimülasyonu uygulanan hastaların işlem öncesi, test süreci, 1. Ay, 6 ay ve 12 ay sonrasındaki ağrı düzeyleri, analjezik ilaç kullanımları, işlem memnuniyetleri ve günlük aktivite değişiklikleri sorgulandı. Çalışmaya dahil edilen 55 kadın, 32 erkek toplam 87 hastanın yaş ortalaması 64.4, boy ortalaması 161.9 ve vücut ağırlığı ortalamaları ise 68.3 olduğunu, işlem öncesi klinik tanılarında %64,4’ünün opere spinal dar kanal, İşlem öncesi 9,5 olan VAS skorlarının test sürecinde 2 ve 12.ayda 0,5’e düştüğü görüldü. İşlem öncesi analjezik ilaç kullanan 67 kişiden test sürecinde 26 tanesinin ilaç gereksiniminin kalmadığı, 12. ay sonunda analjezik ilaç kullanan sadece 3 kişi kaldığı, işlem öncesi 72 kişinin antidepresan kullandığı görüldü. Tedavi sonrası ilaç kullanan hasta sayısının 55’e düştüğü, 12. ay sonunda antidepresan ilaç kullanan sadece 8 kişi kaldığı görüldü. Nottingham sağlık profili skorları için işlem öncesi değerler, anlamlı şekilde yüksekken, test sürecinden başlayarak anlamlı oranda düştüğü, 6.ay ve 12.ay ölçümlerinde ise en düşük düzeye indiği görüldü. Hastaların tamamında test sürecinden itibaren memnuniyetin sağlandığı, 1. aydan sonra ise arttığı saptandı. Sonuç olarak Spinal kord stimulasyonu geleneksel ağrı tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında non steroid analjezikler, kas gevşeticiler, opioid analjezikler ve antidepresanlar gibi ilaç kullanımını azaltmakta ve hastaların konfor düzeyini arttırmaktadır.
Spinal cord stimulation for chronic pain control, reversible, minimally invasive, low complication rate and is an effective treatment alternative. Diabetic peripheral neuropathy, herpes post-neuralgia, abdominal and pelvic pain, pain after amputation, chest wall pain, and other chronic pain conditions in which pain can be treated by SCS. In our study, we aimed to evaluate the long-term efficacy of the method in patients who underwent spinal cord stimulation in the Algology Clinic. Spinal cord stimulation applied to the patient during the procedure, the testing process 1 month, 6 months and 12 months after the pain levels, analgesic drug use, satisfaction was questioned transactions and daily activity changes. Included in the study The mean age of the patients was 64.4, the mean height was 161.9 and the body weight was 68.3, process before clinical diagnosis of spinal stenosis operated at 64.4%, was observed that the pretreatment VAS score of 9.5, which fell from 0.5 to 2, and 12th months of the testing process. In the testing process from 67 people who use analgesic drugs before the procedure, 26 of which are out of the need for medication, which remains at the end of 12 months, only 3 people analgesic medication use was observed that antidepressant use before the operation 72 people. After the treatment, which fell to 55 the number of patients receiving the drug, was to remain only 8 people using antidepressant medication at the end of 12 months. For Nottingham health profile scores, pretreatment values were found to be significantly higher when they were significantly higher than those in the 6th and 12th months. All patients were satisfied with satisfaction from the test period and increased after 1 month. As a result: Spinal cord stimulation compared with conventional pain treatment nonsteroidal analgesics, muscle relaxants, opioid analgesics, and reduces the use of drugs such as antidepressants and increases the comfort level of the patient.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3499
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mervegursoy SON final.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 27, 2024

Download(s)

114
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.