Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3508
Title: Almanya üniversitelerinde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme ders programlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of curriculum for The physical education and sports teacher training programmes in German universities
Authors: Akşit, Sevim
Advisors: Bülent Ağbuğa
Keywords: Öğretmen öğrenimi
Beden eğitimi
Ders programları
Spor yetenek testi
Teacher training
Physical education
Curriculum
Sports skill test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı Almanya eğitim sisteminde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde yer alan öğrenim programlarını incelemektir. Alman İş Kolları Enstitüsü (Studie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft [INSM], 2018) tarafından yapılan çalışmaya göre genel akademik başarısı üst düzey dört eyalet belirlenerek her birinden dört farklı üniversite seçilmiştir. Bunlar: Bayern eyaletinde Würzburg Julius - Maximilians Üniversitesi, Hessen eyaletinde Frankfurt Johann Goethe Üniversitesi, Baden Württemberg eyaletinde Heidelberg Üniversitesi, NordrheinWesfalen (NWR) eyaletinde Deutsche Sporthochschule Köln. Bu araştırmanın modeli nitel araştırma olup araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Veriler doküman analizi ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Tezin sonuçları sırasıyla şunlardır: Birincisi; öğretmen öğrenim aşaması, ilk olarak lisans ve - veya yüksek lisans eğitimi (iki veya üç uzmanlık bölümü içermektedir) ve öğretmenlik sınavından (I. Devlet sınavı) oluşmaktadır. İkinci öğretmen öğrenim aşaması referendariat diye adlandırılan hazırlık aşaması 18, 21 veya 24 aydır. Bu dönemde öğretmen adayları deneyimli öğretmenlerin eşliğinde dersler verirler. İkinci devlet sınavını başarı ile veren öğretmen adayların stajyerliği kaldırılır. Bağımsız olarak ders verme yetki ve öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar. İkincisi; eyaletlerde öğretmen eğitimi programı yüksek oranda ders içi ve ders dışı uygulama ögelerine sahiptir. Ders müfredatında Kultusministerkonferenz (KMK)’nın belirlemiş olduğu ders konu başlıklarından oluşmakta olup hareket-oyun modüllerinden ziyade diğer tüm spor disiplinlerine ağırlık verilmekte olduğunu görmekteyiz. Üçüncüsü; Alman Cumhuriyeti eyaletlerinde “spor yetenek testi’’ merkezi sistem olarak uygulanmaktadır. NWR eyaleti spor yetenek testi ile dikkat çekmektedir. Spor yetenek sınavında beş ana spor disiplini ve her bir spor disiplinin alt spor disiplinleri ile birlikte aday toplam 20 spor disiplininden sorumludur. Aday toplam 20 spor disiplininden 19’unu başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Eyaletler arası denklik mümkündür. Dördüncüsü ise eyaletlerin yükseköğretim mezuniyet şartları, ilk yardım ve cankurtaran belgelerine ek olarak üniversitelerin ders modüllerinden eyaletce belirlenmiş olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) – Kredisini de başarıyla tamamlanmasıdır. Bu bulgular doğrultusunda eyalet eğitim programlarının birbirlerini destekledikleri ortaya çıkmıştır. Yani okul türlerine göre öğretmen yetiştirme politikası, öğretmenlerin alanlarında uzmanlık fırsatı da vermektedir. Bu çeşitlilik beraberinde öğretmen adaylarında kendilerine özgü başarıyı da sağlamaktadır. Eyalet eğitim bakanları, eğitim sistemini eyalete has yapılandırsalar da müfredat ders konu başlıkları KMK tarafından belirlenmektedir. Sonuç olarak, eğitim başarı sonuçları, eyaletlerin ilköğretimden yükseköğretime kadar olan sürecini düşük, orta ve üst seviye şeklinde çeşitlendirir. Farklı Alman üniversitelerinde yer alan beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü programlarını inceleyen bu tez Türkiye’deki beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinin öğrenim programlarının gelişmesine katkı sunacaktır.
The purpose of this research is to examine learning programs located in the department of physical education teaching in the German education system. In our research, according to the study by the German Institute of Business Lines, four states with high general academic achievement were determined and four different universities were selected from each states. These are as follows: Würzburg Julius – Maximilians University in Bayern, Frankfurt Johann Goethe University in Hessen, Heidelberg University in Baden Württemberg, Deutsche Sporthochschule Köln in North Rhine-Westphalia. The model of this research is a qualitative research and the pattern of research is the case study. Data were collected by document analysis. Content analysis was used to analyze the data. The results of the thesis are as follows: First phase: The teacher's learning phase is firstly composed of undergraduate and / or graduate education (It includes two or three specialty sections) and teaching exam (I.State Exam). Second phase: The teacher's learning phase is called the traineeship and this preparation phase lasts 18, 21 or 24 months. In this period, teacher candidates give lessons with experienced teachers. The traineeship programme of the candidate teachers is finished when they pass the second state examination successfully. They are entitled to give lessons as independent teachers. From now on they are entitled to give lessons as independent teachers. The teacher education program in states has high degree in-class and out-of-class practice elements. Course determined by the Kultusministerkonferenz (KMK) in the curriculum consists of subject topics. Rather than motion-play modules, we see that all other sports disciplines are given more weight. In the states of Germany, sports skill test is implemented as a central system aplication. The state of NRW is notable for it’s sports skil test. The candidate is responsible for the five main sports disciplines and the sub-sport disciplines of each sports discipline as a total of 20 sports discipline on the sports skill test. The candidate has to successfully complete 19 of the 20 sports disciplines. Equivalence between states is possible. Higher education graduation requirements of the states are as follows: Having first aid and life guard certificates, European Credit Transfer System (ECTS) - credit determined from the course modules of the universities must be successfully completed. In line with these findings, it was revealed that state education programs supported each other. According to school types, teacher training policy gives teachers the opportunity to specialize in their fields. This diversity also provides original success for teacher candidates. Although state ministry of education configures education system specific to the state, curriculum topics are determined by the KMK. As a result, the results of the educational success vary the states' process from primary to tertiary education at low, middle and upper levels. This thesis examining the programs of physical education and sports teaching department in different German universities will contribute the development of the programs of Turkish physical education and sports teaching departments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3508
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243769.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

524
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,010
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.