Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/351
Title: İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri
Other Titles: The organizational socializational levels of the primary school teachers
Authors: Öğretir, Mustafa
Advisors: Fatma Çobanoğlu
Keywords: Örgütsel Sosyallesme, İs Doyumu, Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, Kabullenme
Organizational socialization, job satisfaction, motivation, organizational commitment, acceptance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu arastırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sosyallesme düzeyleri incelenmistir. Arastırmanın evrenini Denizli Merkez ilçedeki bes farklı bölgede bulunan, 115 ilköğretim okulunda görev yapan 3717 öğretmen olusturmaktadır. Örneklemini ise oranlı eleman örnekleme yöntemiyle bu bölgelerden seçilen 364 öğretmen olusturmustur. Arastırma için gerekli veriler, Kartal (2003) tarafından gelistirilen Örgütsel Sosyallesme Ölçeği ve öğretmenlerin kisisel özelliklerini belirlemek için hazırlanan form ile toplanmıstır. Verilerin çözümünde, öncelikle elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile incelenmistir. Buna göre, elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği görülmüstür. Bu nedenle, yapılan çözümlemelerde nonparametrik testler kullanılmıstır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıstır. Kruskal Wallis analizi ile elde edilen p değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testi uygulanmıstır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmistir. Arastırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sosyallesme düzeylerinin is doyumu, motivasyon, bağlılık ve kabullenme alt boyutlarında yüksek olduğu görülmüstür. Öğretmenlerin örgütsel sosyallesme düzeyleri tüm alt boyutlarda cinsiyet, medeni hal ve çalısmakta oldukları okullarındaki hizmet süresi değiskenlerine göre farklılasmazken, kıdem ve mezuniyet durumu değiskenlerine göre anlamlı düzeyde farklılasmaktadır. Tüm alt boyutlarda kıdem arttıkça sosyallesme düzeyi artmakta, eğitim seviyesi arttıkça sosyallesme düzeyi azalmaktadır. Öğretmenlerin sosyallesme düzeyleri brans değiskenine göre, is doyumu, motivasyon ve kabullenme viiiboyutlarında sınıf öğretmenleri lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterirken, bağlılık boyutunda farklılık göstermemektedir. Arastırmada elde edilen bulgular ve yorumlar ısığında, arastırmacılara ve eğitimcilere yönelik öneriler sunulmustur. In this study, the organizational socializational levels of primary school teachers have been examined. The population of the study consists of 3717 teachers working in 115 primary schools at the five different districts in Centre of Denizli. The sample of the study consists of 364 teachers who were chosen from these districts by proportional stratified sampling method. In the study “Organizational Socialization Scale” developed by Kartal (2003) and a form prepared for determining the personal characteristics of the teachers were used in order to collect data. For analyzing data, firstly Kolmogorov-Smirnov test was used to test whether the sample had normal distribution for the organizational socializational levels of primary school teachers. According to test results, it has been seen that the obtained data didn’t have normal distribution. So, nonparametric tests, Kruskal Wallis analysis and Mann- Whitney U test, were used to analyze the data. The sources of the differences were tested with employing Mann-Whitney U test. The significance level is determined as 0.05. According to the results of the study, it was observed that, the organizational socializational levels of primary school teachers were higher in the subscales of job satisfaction, motivation, organizational commitment and acceptance. The organizational socializational levels of primary school teachers were not differentiated in accordance with gender, marital status and period of service but seniority and graduation. In all subscales the level of socialization increases when seniority increases, the level of socialization decreases when the level of education increases. While job satisfaction, motivation and acceptance which is the subscale of the organizational socialization is differentiated significantly in favor of class teachers according to branch, organizational xcommitment is not differentiated in according to the organizational socialization. In the implications of the findings and comments, some recommendations for educators and researchers have been proposed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/351
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa ÖĞRETİR.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

52
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.