Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/352
Title: Feyza Hepçilingirler’in romanlarında söz varlığı
Authors: Karababa, Safiye
Advisors: Nurettin Öztürk
Keywords: Feyza Hepçilingiler, roman, söz varlığı, sözcük.
Feyza Hepçilingirler, novel, vocabulary, word.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Feyza Hepçilingirler’in romanlarındaki söz varlığının ortaya konması amaçlanmıştır. Söz varlığı, sadece bir dilde birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler ya da dilbilimdeki terimler değildir. Aynı zamanda, o dili konuşan toplumun simgeler dünyasını, maddi ve manevi kültürünü, dünya görüşünü yansıtan bir araçtır. Bir dildeki sözlerin bütününe, söz hazinesine, söz dağarcığına söz varlığı diyoruz. Bununla birlikte söz varlığı, toplumun düşünce yapısını, olaylara ve dünyaya bakış açısını, kültürünü, gelenek-göreneklerini, her alanda kurduğu iletişimi sağlamaya yarayan en önemli milli mirastır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle “sözcük tanımı ve kapsamı”, “söz varlığı tanımı ve kapsamı” ele alınmıştır. Söz varlığının içerdiği ögeler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra romandaki söz varlığı ögeleri (deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıp sözler, yerel söyleyişler, terimler, argo kullanımlar) saptanmıştır. Romandaki söz varlığı ögelerinin sözlüksel alan çalışması yapılmıştır. Feyza Hepçilingirler’in romanlarında söz varlığı hakkındaki bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölüm söz varlığı hakkındaki açıklamaları içermektedir. Yazarın hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında yazar-eser ilişkisini ortaya koymaktır. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde incelenen romanların içeriklerinden söz edilmiştir. Romanların söz varlığı tablosu verilmiştir. Beşinci bölüm sonuç bölümünden oluşmuştur. Bu bölümde sorunlar ve öneriler üzerinde durulmuştur. Bu çalışmayla Feyza Hepçilingirler’in söz varlığından yola çıkılarak Türkçenin söz varlığının tespiti yapılmıştır. In this study the vocabulary is intended to put forward through the novels by Feyza Hepçilingirler. Vocalabulary is not just symbol which is formed by a certain number of sounds coming together or is not just term in linguistics. At the same time, it is a mean reflecting physical and moral culture, conception of the world, the world of the symbols of the community speaking the same language. Vocabulary are called the unity of the words and the lexis. On the other hand, vocabulary is the most significant heritage providing the constructıon of thought, conception, the culture, the traditions, the communicatıon in every fielld of the community. In the direction of this objective, first word definition and content the vocabulary and content are studied. The elements that are included by the vocabularies are explained in detail. Then, the elements of the vocabularies such as idioms, terms, proverbs, repetitions, slang terms and local utterances in the novels are determined. Lexical studies of the vocabulary in the novels are studied. This work about the vocabulary in Feyza Hepçigiller’s novels is composed of five parts. The first part is the introductry chapter. The second part consists of the explanations about vocabulary. The part’s aim is to give information about writer’s life, literary and her works of art and puts up the relation between writer and her works of art in the light of what has explained up with these informations. In the third parth, metod of research is explained. In the fourth parth, it is mentioned about the contents of novels that have examined. The vocabulary of novels has given. The fifth part is composed of the final chapter. In this part, it is emphasised the problems and solutions. With this work, the vocabulary of Turkish has been tried to be idendified on the basis of Feyza Hepçilingirler’s vocabulary.
URI: https://hdl.handle.net/11499/352
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAFİYE KARABABA.pdf5.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

242
checked on May 27, 2024

Download(s)

11,646
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.