Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/353
Title: Öğretmen adaylarının fen-teknoloji-topluma yönelik görüşlerinin sınıflar bazında incelenmesi
Other Titles: İnvestigation of class based to preservice science teachers’ views on science technology society
Authors: Dikmentepe, Emel
Advisors: Zeha Yakar
Keywords: Fen-Teknoloji-Toplum Hakkında Görüşler, Öğretmen Adayları
Views on Science-Technology-Society, Preservice Science Teachers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to investigate the views of preservice science teachers on science-technology-society. The study was conducted with the participation of 273 preservice science teachers (1.Class: 68; 2. Class: 68; 3. Class: 76; 4. Class: 61) at Pamukkale University in the Department of Elementary Science Education, in 2011-2012 academic year. At the research, survey research method was used and data were collected with Views on Science-Technology-Society-VOSTS Questionnaire. The VOSTS Questionnaire developed by Aikenhead, Ryan and Fleming in 1989, 26 item was selected and adapted by Kahyaoğlu (2004) to Turkish. In this study, data were collected by application of VOSTS Questionnaire’s 23 items to the preservice teachers. To determine the persentage of responses, Statistical Package for Social Sciences version (SPSS-16.0) was used. The results revealed that preserves science teachers confuse the definition of science and technology. But on the other hand; it is determined that there have been development of these definitions of the preservice science teachers views through the science teacher education program. One of the result of this research is that preservice science teachers think that there is influence of science/technology on society and influence of society on science/technology. Also it is determined that some of the preservice science teachers think that the decision about whether or not use of scientific and technological development should be equally both by the specialists and the public. Another result shows that preservice science teachers think that there is not any difference of sex on scientific research, they think that the difference of scientif research is because of personal difference. In addition, preservice science teachers think that scientist should be logical, open minded, unbiased, objective, creative, intelligent and honest. The other result of this research is many preservice science teachers stressed that scientific knowledge may change and preservice science teachers’ views about teories can not be laws which shows that a positive development about nature of scientific knowledge through the science teacher education program.
Bu çalı?manın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen-Teknoloji- Topluma (FTT) yönelik görü?lerini incelenmektir. Ara?tırma, 2011-2012 yılında Pamukkale Üniversitesi ?lköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekte olan 273 öğretmen adayı (1. Sınıf: 68; 2. Sınıf: 68; 3. Sınıf: 76; 4. Sınıf: 61) ile gerçekleşmiştir. Araştırmada betimleyici tarama yöntemi kullanılmış ve Bilim-Teknoloji-Toplum Hakkındaki Görüş Anketi (Views on Science-Technology-Society-VOSTS) ile veriler toplanmıştır. Aikenhead, Ryan ve Fleming tarafından 1989’da geliştirilmiş olan VOSTS anketinin Kahyaoğlu (2004) tarafından seçilen 26 maddesi Türkçeye uyarlanmı?tır. Bu araştırmada ise VOSTS anketinin 23 maddesi öğretmen adaylarına uygulanarak veriler toplanmıştır. Uygulanan VOSTS anketi sonucunda elde edilen verilerin analizinde verilen cevapların yüzdeliğini belirlemek için SPSS (16.0) paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının bilim ve teknolojinin tanımını ayırt edemediğini ortaya koymuştur. Fakat diğer taraftan sınıflar bazında öğretmen adaylarının bu kavram kargaşalarının iyileştiği tespit edilmi?tir. Araştırmanın bir diğer sonucu ise öğretmen adaylarının bilim/teknolojinin toplum üzerinde, toplumunda bilim/teknoloji üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görüşündedirler. Öğretmen adaylarından bazıları bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kullanılması kararının alınmasında topluma da danışılması gerektiğini düşünmektedirler. Bir başka sonuç öğretmen adaylarının çoğunun bilim insanlarının geliştirdikleri buluşlarda cinsiyetin fark yaratmadığını, buluşlardaki farkın bireysel farklılıklardan kaynaklandığını düşündüklerini göstermektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının çoğu bilim insanlarının mantıklı, açık fikirli, önyargısız, tarafsız, yaratıcı, zeki ve dürüst olmaları gerektiğini düşünmektedirler. Bir diğer sonuç ise sınıflar bazında artan oranda öğretmen adaylarının bilimsel bilginin değişebilirliğine vurgu yapmaları ve yine artan oranlarla teorilerin kanun olmayacağı yönünde sahip oldukları görüşler onların bilimsel bilginin doğasına yönelik olumlu bir gelişme gösterdiklerini ortaya koymuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/353
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emel DİKMENTEPE.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 6, 2024

Download(s)

98
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.