Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3533
Title: Deneysel karaciğer fibrozisinde capparis ovata, rutin, kaempferol ve n–asetilsisteinin koruyucu etkileri ile inflamatuar gen ekspresyonlarının ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the protective effects of capparis ovata, routine, kaempherol, n-acetyl cystein and their relationship between ınflammatory gene expression ın experimental liver fibrosis
Authors: Pelek, Şafak
Advisors: Halil Kocamaz
Keywords: Karaciğer sirozu, Capparis ovata, Kaempferols, Rutin, N-asetilsistein
Hepatic cirrhosis, Capparis ovata, Kaempherol, Routine, N-acetyl cystein
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Karaciğer fibrozisi, farklı nedenlerle karaciğerdeki kronik stimulasyon sonucu ortaya çıkan patolojik bir durumdur. Çalışmamızda karbon tetraklorür (CCL4) ile ratlarda oluşturulan karaciğer fibrozisi modelinde, Capparis ovata, rutin, kaempferol ve N-asetilsistein koruyucu etkilerinin olup olmadığını belirlemek ve bu üç ajanın etkilerinin birbirleri ve inflamatuar gen ekspresyonları ile karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmamızda wistar albino erişkin erkek ratlar kullanılmış olup her grupta 8 tane olmak üzere toplam altı gruba ayrıldı. Kontrol (Grup 1), CCL4 (Grup 2), CCL4 + Capparis ovata (Grup 3), CCL4 + Rutin (Grup 4), CCL4 + Kaempferol (Grup 5), CCL4 + NAC (Grup 6) olarak düzenlendi. Karaciğer fibrozis modeli oluşturmak için dört hafta boyunca haftada 2 kez intraperitoneal olarak 2 ml/kg %20 lik CCL4 zeytin yağı içinde verildi. Capparis ovata 500mg/kg/gün, rutin 25mg/kg/gün, kaempferol 20mg/kg/gün ve NAC 50mg/kg/gün dozunda intraperitoneal yolla çözücü olarak zeytin yağı kullanılarak hergün verildi. Dört hafta sonunda ötenazi yapılarak ratların kan ve karaciğer doku örnekleri alındı. Toplamda 48 rat üzerinde histopatolojik, biyokimyasal (AST, ALT, total ve direk biluribin), inflamasyon belirteçleri ve inflamatuar gen düzeyleri bakıldı. C. ovata(Grup 3), rutin(Grup 4), kaempherol(Grup 5) ve NAC(Grup 6) gruplarında fibrozis skorunun CCL4(Grup 2) grubundan düşük olduğu izlendi (p<0.05). Ancak biyokimyasal ve inflamasyon belirteçlerinde anlamlı bir fark saptanmadi (p>0.05). Sonuç olarak, histopatolojik incelemelerde C.ovata, rutin, kaempherol ve NAC’ın fibrozisi tam olarak geriletmese de yararlı olabileceği, özellikle rutinin TNF alfa, IL-10, TGF-beta1 ve IL-2’nin gen ekspresyonlarında gerileme yaptığı saptandı.
Liver fibrosis is a pathological condition resulting from chronic stimulation in the liver for different reasons. In our study, it was aimed to determine whether or not protective effects of Capparis ovata, routine, kaempferol and N-acetylcysteine were found in the model of liver fibrosis in rats with carbon tetrachloride (CCL4). In our study, male rats of wistar albino adult were divided into six groups as 8 in each group. Groups was regulated as Control (Group 1), CCL4 (Group 2), CCL4 + Capparis ovata (Group 3), CCL4 + Routine (Group 4), CCL4 + Kaempferol (Group 5), CCL4 + NAC (Group 6). The liver was given 2 ml / kg 20% CCL4 (with olive oil) intraperitoneally twice a week for four weeks to form the fibrosis model. Capparis ovata 500mg / kg / day, routine 25mg / kg / day, kaempferol 20mg / kg / day and NAC 50mg / kg / day were administered intraperitoneally daily by using olive oil as solvent. Blood and liver tissue samples were collected at the end of four weeks. In total, 48 rats were examined histopathologically, biochemical (AST, ALT, total and direct biliribin), inflammation markers and inflammatory gene levels. In the C. ovata (Group 3), routine (Group 4), kaempherol (Group 5) and NAC (Group 6) groups, the fibrosis score was lower than the CCL4 (Group 2) group (p <0.05). However, there was no significant difference in biochemical and inflammatory markers (p> 0.05). In conclusion, histopathological examinations showed that C.ovata, routine, kaempherol and NAC can be useful even if they do not stop fibrosis. Especially the routine regressed gene expression of TNF alpha, IL-10, TGF-beta1 and IL-2.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3533
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şafak Pelek Tez.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

268
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.