Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3538
Title: Ortaöğretim öğrencilerine uygulanan müzik eğitimiyle ilgili olarak ebeveynlerin görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: A review of parents’ opınıons On musıcal educatıon of high school students
Authors: Bağrıaçık, Zeynep
Advisors: Efe Akbulut
Keywords: Müzik, eğitim, müzik eğitimi, ortaöğretim
Music, education, music education, high school
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ortaöğretim öğrencilerine uygulanan müzik eğitimiyle ilgili olarak ebeveynlerin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 7 ortaöğretim kurumundaki 300 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiler formu ve 3’lü likert tipi ölçek kullanılmıştır. Hazırlanan anketler iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgi edinebilmek amacı ile 4 soru, ikinci bölümde ise düşüncelerinin değerlendirebilmek amacı ile 20 soru sorulmuştur. Analizler için SPSS 23.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada, öğrencilere uygulanan müzik eğitimine yönelik olarak ebeveyn görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda alınan puanlarla demografik bağımsız değişkenlerin aldıkları puanlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular, ebeveynlerin müzik eğitimi hakkında farklı görüşlerini de ortaya koymaları bakımından önemlidir. Ebeveynler, müziğin çocuklarının psikolojik gelişiminde yararlı olacağını ve müzik eğitimi ile çocukların stres, kaygı gibi zorluklarla kolayca baş edebildiklerini ortaya koymaktadırlar.
Music is one of the most efficient communication method between human throughout history. Therefore musical education plays an important role in human history. However nowadays it is seen as an education tool as well as a tool that helps to define emotion, thought, religious and behaviours. Throughout musical education it is aimed to devolep communication, interaction and sharing. Due to the conducted research, music education has a positive effect on children’s development. In order to achieve this goal both parents’ and teachers’ positive attitude towards the importance of music education is crucial. Present study aims to investigate the parental opinions about musical education in high school children. Research consist of 300 parents. After the control of collected data, the data was transferred to SPSS 23.0 for analysis. The relationship between parents’ view of their children’s musical education and demographic independent variables. Therefore, results from the collected data is important for reflecting the different ideas of parents. Parents assume that music is essential for their children’s healthy psychological development. Besides it is assumed that children can cope with stress, anxiety and hardship with music education. Present study concludes that results gained from parents that had music education are more meaningful compared to others.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3538
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

738
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.