Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/354
Title: Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaş çocuklarının matematik becerileri ile sosyodramatik oyunun boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigation on the relationship between the mathematical skills and sociodramatic play of 6 years old preschool children
Authors: Karaman, Selin
Advisors: Asiye İvrendi
Keywords: Okul Öncesi Eğitim, Matematik Becerileri, Sosyodramatik Oyun.
Preschool Education, Mathematical Skills, Sociodramatic Play.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
Abstract: Bu ara?tırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 6 ya? çocuklarının matematik becerilerinin sosyo-demografik özelliklere (cinsiyet, karde? sayısı, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, ailelerin sosyo-ekonomik durumu), sosyodramatik oyunun boyutlarına (sembolik araç, sembolik yerine koyma, sembolik karma?ıklık) göre farklıla?ıp farklıla?madığının incelenmesidir. Ara?tırmanın örneklemini 2011–2012 Eğitim-Öğretim yılında Denizli il merkezinde bulunan TOK? Anaokulu’nun sabahçı 2 sınıfına ve Pakize ve Suzan Özkarde? ?lköğretim Okulu’na bağlı sabahçı 2 anasınıfına giden 57 (23 kız, 34 erkek) çocuk olu?turmaktadır. Ara?tırmada veri toplama araçları olarak “Genel Bilgi Formu, Sosyodramatik Oyun Ölçeği ve 5–6 Ya? Çocuklarda Sayı ve ??lem Kavramının Kazanılmasına ?li?kin Ba?arı Testi” kullanılmı?tır. Verilerin analizinde; çocukların matematik becerilerinin cinsiyete ve ailelerin sosyo-ekonomik durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek için Mann- Whitney U Testi; çocukların matematik becerilerinin karde? sayısına, anne öğrenim durumuna, baba öğrenim durumuna ve sosyodramatik oyunun boyutlarına göre farklıla?ıp farklıla?madığını belirlemek için Kruskal-Wallis H Testi kullanılmı?tır. Ara?tırmanın sonucunda çocukların matematik becerilerinin cinsiyet, karde? sayısı, anne öğrenim durumu ve baba öğrenim durumu deği?kenlerine göre anlamlı bir ?ekilde farklıla?madığı ancak ailelerin sosyo-ekonomik durumuna göre ve sosyodramatik oyunun boyutlarına göre anlamlı bir ?ekilde farklıla?tığı ortaya çıkmı?tır. Dü?ük düzeyde geliri olan ailelerin çocuklarının matematik becerilerinin orta düzeyde geliri olan ailelerinin çocuklarına göre daha dü?ük olduğu ortaya çıkmı?tır. Sosyodramatik oyunun boyutları olan sembolik araç, sembolik yerine koyma ve sembolik karma?ıklığın en yüksek seviyesinde oynayan çocukların matematik becerilerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmı?tır. The purpose of this study was to investigate whether 6 years old preschool children’s mathematical skills differ based on their socio demographic characteristics ( gender, number of children, parents’ educational level, income level) and the levels of the sociodramatic play (symbolic agent, symbolic substitution, symbolic complexity). The study consisted of the two morning classes of TOK? Preschool in the centre of Denizli in 2011-2012 educational year and 57 children (23 girls, 34 boys) attending to two morning classes of Pakize ve Suzan Özkarde? Primary School. Data were gathered by using “General Information Form, Sociodramatic Play Scale and Success Test For 5-6 Year Old Children’s Numerical Conception”. The Mann-Whitney U Test was used to investigate the the relationship between children’s mathematical performances and their parents’ socio-economical status; and the Kruskal-Wallis H Test was utilized to examine the the relationship between children’s mathematical performances and the number of children in the family, parents’ educational level, and the levels of the sociodramatic play. The result of the study indicated that the mathematical skills of the children did not statistically and significantly differed according to gender, the number of the children in the family, parents’ educational level. Children’s mathematical skills differred significantly according to the socio-economical level of the families and the levels of the sociodramatic play. The results of the research showed that the children from low income families had lower scores on the test measuring their mathematical skills than the other children. The children who preffered to play at higher levels of symbolic agent, symbolic substitution, symbolic complexity within the sociodramatic play showed better mathematical skills.
URI: https://hdl.handle.net/11499/354
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selin karaman.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

254
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

164
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.