Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3541
Title: Deneysel akut pankreatit’te kaempferol ve kurkumin’in etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of kaempferol and curcumin in experimental acute pancreatitis
Authors: Turgut, Musa
Advisors: Halil Kocamaz
Keywords: Kurkumin, kaempferol, L-arginin, deneysel akut pankreatit
Curcumin, Kaempferol, L-arginine, experimental acute pancreatitis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Giriş: Akut pankreatit karın ağrısı, serumda amilaz ve lipaz yüksekliği ile radyolojik görüntülemeyle tanı konulan bir hastalıktır. Morbitide ve mortalitesi yüksek seyretmektedir. Gelişmelere rağmen tanı ve tedavisinde eksiklikler vardır. Ayrıca hastalığın progresyonunu durduracak bir ilaç henüz yoktur. Amaç: Ratlarda L-Arginin ile oluşturulan akut pankreatit modelinde kurkumin ve kaempferolün biyokimyasal ve histolojik olarak kombine etkisi araştırıldı. Pankreatit tedavisinde doku hasarını önleyici yeni ve etkili bir ajan bulunması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Toplam 48 erkek Wistar Albino rat her grupta 8 adet olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. 1. gruptaki (n=8) (Kontrol) ratlara intraperitoneal olarak (İP) serum fizyolojik (SF), 2. gruptaki (n=8) (L-Arjinin grubu) ratlara İP olarak L-Arginin iki kez, 3. gruptaki (n=8) (DMSO grubu) ratlara İP olarak DMSO, 4. gruptaki (n=8) (L-Arjinin + Kurkumin) ratlara İP olarak L-Arjinin ve kurkumin, 5. gruptaki (n=8) (L-Arjinin + Kaempferol) ratlara İP olarak L-Arjinin ve kaempferol ve de 6. gruptaki (n=8) (L-Arjinin + Kurkumin + Kaempferol) ratlara İP olarak L-Arjinin, kurkumin ve kaempferol uygulandı. Son enjeksiyondan 24 saat sonra anestezi altında ötenazi uygulanarak kan (intrakardiyak olarak) ve pankreas örnekleri alındı. Pankreas dokusu patolojik olarak incelemek ve biyokimyasal analizler için kullanılmak üzere saklandı. Serumdan amilaz, lipaz, spektrofotometrik olarak TNF-?, SOD ve IL-6 bakıldı. Pankreas dokusunda immün ölçüm yöntemleriyle MDA ve katalaz tayin edildi ve uygun skorlama sistemleri ile inflamasyon, ödem, nekroz ve immunhistokimyasal olarak NF-?B boyanması histopatolojik olarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Bulgular: Histolojik incelememizde NF-?B boyanma, ödem, nekroz ve inflamatuar hücre skoru klinik olarak L-Arjinin grubunda diğer tüm gruplara göre daha yüksekti (p>0,05). NF-?B skoru L-Arjinin grubunda kontrol ve DMSO grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Amilaz ve lipaz düzeyleri tüm gruplar arasında karşılaştırıldığında farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Tüm gruplarda SOD düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ancak SOD düzeyleri L-Arjinin + Kurkumin + Kaempferol grubunda diğer gruplara göre klinik olarak yüksekti (p>0,05). Katalaz düzeylerinde kontrol grubu ile L-Arjinin + Kurkumin grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p<0,05), diğer gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı. MDA değerleri karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel farklılık tespit edilmedi (p>0,05). TNF-? düzeyleri bakımından kontrol grubu ve L-Arjinin ile diğer gruplar arasında karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Yine de en yüksek değer L-Arjinin grubunda tespit edildi. IL-6 değerleri gruplar arasında istatistiksel anlamlı değildi (p>0,05). Sonuçlar: Akut pankreatit modelimizde istatistiksel olarak anlamlı olmasada klinik olarak antioksidan sistem belirteçlerinin düzeyi L-arjinin grubu ile karşılaştırıldığında tedavi gruplarında daha yüksek, oksidatif stres belirteçlerinin seviyesi ise daha düşük bulundu. Modelimizde histolojik olarak ödem, nekroz, inflamasyon ve NF-?B boyanma düzeyi L-Arjinin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksekti. Antioksidan madde verilen gruplarda ışık mikroskop incelemesinde hücre iskeletinin diğer gruplara göre daha iyi korunduğu gözlendi. Kurkumin ve kaempferolün, daha fazla çalışmada bu koruyucu etkilerinin desteklenmesi gerekmektedir.
Introduction: Acute pancreatitis is a disease that is diagnosed with abdominal pain, serum amylase and lipase elevation and radiological imaging. Morbitide and mortality are high. Despite the developments, there are deficiencies in the diagnosis and treatment. In addition, there is no drug to stop disease progression. Objective: Biochemical and histological combined effects of curcumin and kaempferol were investigated in L-Arginine induced acute pancreatitis model. The aim of this study was to find a new and effective agent to prevent tissue damage in the treatment of pancreatitis. Materials and Methods: Total 48 male Wistar Albino rats, each group was divided into six groups of eight. Group 1 (n = 8) (control) rats were administered intraperitoneally (IP) with saline (SF). In group 2 (n = 8) (L-Arginine group), L-Arginine was administered twice to the rats as IP. Rats in group 3 (n = 8) (DMSO group) were treated with DMSO as IP. L-Arginine and curcumin were administered to the rats in group 4 (n = 8) (L-Arginine + Curcumin) as IP. L-Arginine and kaempferol were administered to the rats in Group 5 (n = 8) (L-Arginine + Kaempferol) as IP. L-Arginine, curcumin and kaempferol were administered to the rats in group 6 (n = 8) (L-Arginine + Curcumin + Kaempferol) as IP. 24 hours after the last injection, euthanized under anesthesia, blood (intracardiac) and pancreas samples were taken. The pancreatic tissue was stored for pathological examination and biochemical analysis. Amylase, lipase and spectrophotometrically as TNF-?, SOD, IL-6 were examined in serum. MDA and catalase were determined in the pancreatic tissue by immunoassay methods. Inflammation, edema,necrosis and immunohistochemically NF-?B staining were evaluated histopathologically in light microscope. Results: In our histological examination, NF-?B staining, edema, necrosis and inflammatory cell score were clinically higher in the L-Arginine group than in all other groups (p>0,05). The NF-?B score was significantly higher in the L-Arginine group than in the control and DMSO groups (p<0,05). Amylase and lipase levels were not statistically significant (p>0,05). Amylase and lipase levels were not statistically significant (p> ,.05). However, SOD levels were significantly higher in the L-Arginine + Curcumin + Kaempferol group than in the other groups (p>0,05). A statistically significant difference was found between catalase levels and L-Arginine group (p<0,05) and no statistically significant difference was found between the other groups. When the MDA values were compared, no statistical significance was found between the groups (p>0,05). There was no significant difference in TNF-? levels between the control and L-Arginine groups (p>0,05). However, the highest value was found in the L-Arginine group. IL-6 values were not statistically significant (p>0,05). Conclusion: The results were not statistically significant in our acute pancreatitis model. However, clinically, the level of antioxidant system markers was higher in the treatment groups compared to the L-arginine group and the level of oxidative stress markers was lower. In our model, histologically, edema, necrosis, inflammation and NF-?B staining levels were found to be statistically higher in L-Arginine group compared to the control group (p <0,05). In light microscope examination, it was observed that the cytoskeleton was better protected in the antioxidant group than in the other groups. These protective effects of curcumin and kaempferol need to be supported in further studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3541
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 27, 2024

Download(s)

244
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.