Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/355
Title: “Maddenin yapısı ve özellikleri” ünitesinde analoji kullanımının öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi (Çivril örneği)
Other Titles: The effect of analogy method usage on students’ achievemet and attitudes toward science in the instruction of “structure and properties of matter” (çivril example)
Authors: Gökharman, Hayriye Kahraman
Advisors: Seçil Erökten
Keywords: Fen bilgisi eğitimi, analoji, öğrenci başarısı, tutum.
Science Education, analogy, academic achievement, attitudes toward science.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
Abstract: Bu ara?tırmada, ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde analoji yöntemi kullanılmasının öğrencilerin ba?arıları ve derse kar?ı tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmı?tır. Çalı?mada deneysel ara?tırma türlerinden biri olan öntestsontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmı?tır. Çalı?ma 2010-2011 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Denizli ilinin Çivril ilçesindeki bir devlet okulunda 7. sınıf öğrencileri ile gerçekle?tirilmi?tir. Çalı?mada deney grubunda 22, kontrol grubunda 22 olmak üzere toplam 44 öğrenci yer almı?tır. Deney ve kontrol grubunda yapılan uygulamalar ve konu i?leni?i aynı hafta ba?layıp 10 hafta sürmü?tür. Deney grubunda dersin i?leni?i sırasında analoji yöntemi kullanılmı?tır. Kontrol grubunda ise öğrenci ders kitabı ve öğrenci çalı?ma kitabı kullanılarak dersin i?leni?i yapılandırmacı yakla?ımla gerçekle?tirilmi?tir. Deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesinde ve sonrasında Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Ba?arı Testi ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik Tutum Ölçeği uygulanmı?tır. Ba?arı testinden ve tutum ölçeğinden elde edilen nicel veriler SPSS 14,0 ile istatistiksel analizler gerçekle?tirilmi?tir. ?statistiksel analizler için Wilcoxon ??aret Sıralaması Testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılmı?tır. Sonuçta Fen ve Teknoloji dersinde analoji yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik ba?arılarını arttırdığı ve derse kar?ı daha olumlu tutum geli?tirmelerini sağladığı belirlenmi?tir. Fakat analoji yönteminin daha etkili olmasına kar?ı analoji yöntemi kullanılmadan da öğrenci ba?arısının arttığı ve öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine kar?ı olumlu tutum geli?tirebildiği bu ara?tırmanın sonucunda görülmüştür. The aim of the study is to examine the effect of analogy method on students’ academic achievements and attitudes toward science course. The subject of “Structure and Properties of Matter” was taught to the both groups. Pretest – posttest control group quasi-experimental model was used in this study. The study was carried out with students of 7th grade of a state primary school in Çivril, Denizli at spring term of 2010-11 academic year. Both experimental group and control group had 22 students and in total, 44 students joined the experiment. Furthermore, applications and lessons were started at the same time for both groups and these were carried on for 10 weeks. During the lessons, analogy method was used for the experimental group. For control group, lessons were taught in constructivist approach with using student course books and work books. In addition, Science Achievement Test and Science Attitude Scale were applied at the beginning and at the end of instruction to both groups. Quantitative results of Success Test and Attitude Scale were analysed with SPSS 14.0 software. For the statistical analyses, non-parametric Wilcoxon Signed Rank Test and Mann-Whitney U Test were used. In conclusion, it is determined that instruction with analogy method increases academic achievements of students and provides more positive attitude towards science. However, improvement in students’ success and their attitudes toward course is also observed in the absence of this method, although it is more efficient.
URI: https://hdl.handle.net/11499/355
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hayriye KAHRAMAN GÖKHARMAN.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

190
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.